Vizuálne režimy ruskej Beringie


Čo podmieňuje vznik, formovanie a premenu vizuálnych režimov? Ako sa rozdielne sociokultúrne skúsenosti premietajú do rozdielov vo vizuálnom vnímaní a mnohorakosti vizuálnych reprezentácií? Ako sa percepčné štýly a špecifické vzory sociálnej interakcie navzájom podmieňujú? Čo presne v určitom kultúrnom kontexte stanovuje odlišnú vizuálnu a umeleckú tradíciu?
Táto kniha odpovedá na všetky tieto otázky s ohľadom na jedinečný terénny materiál z Čukotky na ruskom Ďalekom východe (Čukčovia a Eskimáci Jupik). Autorka knihy predkladá taktiež metodologický posun: popri semiotickom prístupe, ktorý dominuje vizuálnemu výskumu v sociálnych vedách, sa zameriava aj na formu ako indikátor sebapoňatia a typ percepčného štýlu (holizmus alebo analytizmus). Okrem analýzy miestnych vizuálnych reprezentácií odhaľuje všeobecne platné mechanizmy toho, ako sociokultúrny kontext a prostredie ovplyvňujú interakciu medzi vizuálnou percepciou, estetickou preferenciou a umeleckou reprezentáciou.

DOI: https://doi.org/10.31577/2020.9788022418324

Autorka: Jaroslava Panáková
Názov: Vizuálne režimy ruskej Beringie
Vydavatelia: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV; VEDA, vydavateľstvo SAV
Rok vydania: 2020
Edícia: Etnologické štúdie 46
ISBN 978-80-224-1832-4
Rozsah: 127 s.

Menu?: 
Nie