Výber z publikačnej činnosti Petra Salnera

Vedecké monografie

Spomíname. Ale kto, ako a dokedy? In P. Salner (ed.) Holokaust okolo nás : Roky 1938-1945 v kultúrach spomínania. - Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV : Marenčin PT, 2020, s. 99-173.

Judaizmus v tradícii a súčasnosti : Premeny židovskej komunity v 19. – 21. storočí. Etnologický pohľad. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV : VEDA, Vydavateľstvo SAV, 2019. 131 s.

Židia na Slovensku po roku 1989 : (Komunita medzi budúcnosťou a minulosťou). Bratislava : Veda ; Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., 2018. 140 s. Etnologické štúdie, 32.

VRZGULOVÁ, Monika - VOĽANSKÁ, Ľubica - SALNER, Peter. Rozprávanie a mlčanie : medzigeneračná komunikácia v rodine. Bratislava : Ústav etnológie SAV : Veda, 2017. 136 s. Etnologické štúdie, 28.

Židia na Slovensku po roku 1945 : (Komunita medzi vierou a realitou). Bratislava : Ústav etnológie SAV : Veda, 2016. 215 s. Etnologické štúdie, 24.

Požehnaný spravodlivý sudca : súčasné formy židovského pohrebu. Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2014. 183 s.

The Jewish Identity in Slovakia after the Soah. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. 87 s.

BUMOVÁ, Ivica - GAŽOVIČOVÁ, Tina - SALNER, Peter - SOUKUPOVÁ, Blanka. Premeny židovskej identity po holokauste. Bratislava : Zing Print, 2011. 143 s.

Minulý rok v Jeruzaleme. Bratislava : Marenčin PT, 2010. 253 s.

Premeny židovskej Bratislavy. Bratislava : Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT, 2008. 175 s.

Budúci rok v Bratislave : alebo stretnutie. Bratislava : Peter Salner : Ústav etnológie SAV : Albert Marenčin PT, 2007. 200 s.

Mozaika židovskej Bratislavy. Bratislava : Albert Marenčin Vydavateľstvo PT, 2007. 199 s.

Cesty k identite. Bratislava : Vydavateľstvo Zing Print, 2005. 240 s.

(môj) židovský humor : (židovský vtip ako faktor identity). Bratislava : Ústav etnológie SAV : Židovská náboženská obec, 2002. 152 s.

Židia na Slovensku : medzi tradíciou a asimiláciou. Bratislava : Ústav etnológie SAV : Židovská náboženská obec Bratislava : Inštitút judaistiky UK, 2000. 293 s.

Premeny Bratislavy 1939-1993 : etnologické aspekty sociálnych procesov v mestskom prostredí. Bratislava : Veda, 1998. 136 s.

Prežili holokaust. Bratislava : Ústav etnológie SAV : Veda, 1997. 189 s.

Taká bola Bratislava. Peter Salner a kolektív. Bratislava : Veda, 1991. 200 s.

Kapitoly vo vedeckých monografiách (výber)

Historische und gegenwärtige Erscheinungsformen von Antisemitismus in der Slowakei. In Antisemitismus in Mittel- und Osteuropa : Ursachen, Auswirkungen, Kontinuitäten, Vergleiche. - Zürich : Lit Verlag, 2020, s. 63-82.

Súčasné reflexie holokaustu na Slovensku. In Tábor smrti Sobibor : dejiny a odkaz. - Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV; Dokumentačné stredisko holokaustu; Marenčin PT, spol. s r.o., 2019, s. 201-231.

Sviatok Chanuka v súčasnom bratislavskom prostredí. In SOUKUPOVÁ, Blanka - GODULA-WĘCŁAWOWICZ, Róża - KARPIŃSKA, Grażyna Ewa. Národy-města-lidé-slavnosti. - Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2018, s. 147-160.

Mýtus o zázračnom rabínovi. In Mýty a „realita” středoevropských metropolí při utváření národních a nadnárodních identit (1918-2016). - Praha : Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, 2017, s. 57-72.

Podoby antisemitizmu na Slovensku v období normalizácie (1969-1989). In Podoby antisemitismu v Čechách a na Slovensku ve 20. a 21. století. - Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016, s. 139-156.

Mýtus ortodoxnej Bratislavy [The Myth of Orthodox Bratislava]. In Mýtus - „realita” - identita : národní metropole v čase „návratu do Evropy”. - Praha : Fakulta humanitných studií Univerzity Karlovy v Praze, 2015, s. 81-96.

Mýtus zániku mesta : Bratislava v období socializmu [The Myth of the Extinction of a City: Bratislava in the Period of Socialism]. In Mýtus - „realita” - identita : socialistické metropole v zápasech o novou přítomnost a vizi šťastné budoucnosti. - Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2014, s. 67-82.

Mesto slušných ľudí? (Bratislava 1939-1945) [The City of Decent People? (Bratislava 1939–1945)]. In Mýtus - „realita” - identita : Národní metropole v čase vyvlastnění, kolaborace a odporu. - Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013

Mýtus (alebo realita?) trojjazyčného mesta (Bratislava 1919-1938) [Myth (or Reality?) of a Trilingual City (Bratislava 1919–1938)]. In Mýtus - „realita” - identita : Státní a národní metropole po první světové válce. - Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2012.

Židovská komunita na Slovensku v rokoch 1945-1953. In Židovská menšina v Československu po druhé světové válce : od osvobození k nové totalitě. - Praha : Židovské muzeum v Praze, 2010, s. 119-131.

Židovské pohľady na Bratislavu v 20. storočí. In Neklidná krajina vzpomínání : konkurenční společenství paměti ve městě. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2010, s. 115-132.

Die Stellung der Juden in einer Majoritätsgesellschaft am Beispiel der Slowakei im 20. Jahrhundert. In Multikulturalität und Multiethnizität in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. - Frankfurt : Peter Lang, 1999, s. 123-138.

Židia v meštianskej spoločnosti Slovenska. In Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900 - 1989. Zostavila Elena Mannová ; jazyková redaktorka: Vlasta Jaksicsová. - Bratislava : Academic Electronic Press, 1998, s. 137-146.

Vedecké štúdie (výber)

Socialism and the Jewish Community in Slovakia. In Studia etnologiczne i antropologiczne [elektronický zdroj], 2020, tom 20, s. 1-11. https://doi.org/10.31261/SEIA.2020.20.09

Anti-Semitism in Slovakia after the Velvet Revolution of 1989. In Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 2020, vol. 40, iss. 4, art. no. 3, p. 32-43.<https://digitalcommons.georgefox.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2183&context=ree>

Pesach - sviatok macesu, pamäti a identity: premeny náboženskej tradície v bratislavskej židovskej komunite. In Národopisná revue, 2019, roč. XXIX, č. 2, s. 154-161.

Jewish Holidays in the Time of the Corona Virus Pandemic in Slovakia. In Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 2020, vol. 40, iss. 6, art. no. 9, p. 110-121. <https://digitalcommons.georgefox.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2201&context=ree>

Kto zachránil ľudský život, zachránil celý svet? [Did the One Who Saved a Life Save the Entire World?]. In Slovenský národopis, 2014, roč. 62, č. 3, s. 399-411.

Jewish Community Museum as a Result of Citizen Activities. In Slovenský národopis, 2015, roč. 63, č. 4, s. 366-379. ISSN 1335-1303.

Visible as people, yet invisible as Jews. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2019, vol. 29, no. 1, p. 95-107.

Adaptácia na spoločenské zmeny : židovská komunita v Bratislave po roku 1945 [Adaptation to Social Changes: the Jewish Community in Bratislava After 1945]. In Slovenský národopis, 2013, roč. 61, č. 4, s. 379-391.

Bratislava et le pendule : les chaotiques années 1940. In Miroirs Brisés : récits régionaux et imaginaires croisés sur le territoire Slovaque. - Paris : Institut d’etudes slaves, 2011, s. 99-115.

Nie