Výberové konanie - vedúci / vedúca Informačno-dokumentačného útvaru

Ústav etnológie SAV vypisuje výberové konanie na miesto vedúceho / vedúcej Informačno-dokumentačného útvaru ÚEt SAV s predpokladaným 100 % úväzkom.

Pracovným zameraním bude koordinácia a metodické usmerňovanie kontinuálneho budovania vedeckých archívnych fondov ÚEt SAV so zameraním na ich digitalizáciu s výhľadom ich napojenia do jestvujúcich európskych databázových infraštruktúr v sociálnych a humanitných vedách.

Požadované kvalifikačné predpoklady

ukončené PhD. štúdium v spoločenských alebo humanitných vedách, aktívna znalosť anglického jazyka, znalosti a zručnosti v oblasti tvorby, správy a používania databázových systémov.
 

Požadované materiály

  • štruktúrovaný životopis
  • motivačný list
Záujemcovia/záujemkyne o miesto zašlú oba tieto dokumenty v elektronickej podobe na adresy: uetnsekr@savba.sk a tatiana.podolinska@savba.sk, predmet správy: „digitalizácia konkurz“ do 20.4.2017.
 

Termín konania výberového konania bude uchádzačom oznámený.

Nie