Vyhlásenie o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi

Vyhlásenie o publikačnej praxi a dodržiavaní publikačnej etiky v časopise Slovenský národopis bolo pripravené podľa dokumentu Publishing Ethics Resource Kit (PERK) spoločnosti Elsevier (12) a podľa dokumentu Ethics in research and publication (1), ako aj podľa dokumentu Code of Conduct spoločnosti COPE (1, 2, 3).

1. Publikovanie a autorstvo

 1. všetci autori musia mať podstatný podiel na výskume. Ak sa vyskytnú autori, ktorí prispeli k výskumu podstatnou mierou, no nie sú explicitne uvedení, alebo na druhej strane autori, ktorí sú uvedení, ale v skutočnosti neboli do výskumu zapojení, je to považované za priestupok voči publikačnej etike a praxi (bližšie sa o kritériách autorstva píše napríklad tu);

 2. autori musia uviesť prípadný zdroj finančnej podpory výskumu a svoju profesionálnu príslušnosť (pracovisko);

 3. publikované články musia mať zoznam citácií v súlade s citačnými štandardmi časopisu (viď Pravidlá citovania);

 4. neprijateľné sú všetky formy plagiátorstva a publikovania nepravdivých údajov;

 5. je zakázané publikovať výsledky toho istého výskumu vo viacerých časopisoch.

2. Povinnosti autorov

 1. autori sú povinní publikovať len pravdivé a autentické údaje;

 2. od autorov sa vyžaduje dodržiavanie etického prístupu voči výskumným subjektom (to zahŕňa aj disponovanie informovaným súhlasom s účasťou týchto subjektov vo výskume a súhlas s publikovaním osobných údajov výskumných subjektov); publikovanie v Slovenskom národopise musí rešpektovať Etický kódex Slovenskej akadémie vied publikovaný na jej internetovej stránke a detailný súbor pravidiel pre etický výskum v antropológii a etnológii publikovaný na internetovej stránke spoločnosti American Anthropological Association;

 3. autori by mali zaručiť, že získali povolenie používať materiály, na ktoré sa vzťahujú autorské práva; 

 4. autori sú povinní účastniť sa recenzného konania (pozri tiež body 1 a 5 v Recenznom konaní a pravidlách pre recenzentov;

 5. všetci autori musia spolupracovať pri prípadných dodatočných stiahnutiach alebo korekciách príspevkov;

 6. ohľadom ďalších informácií týkajúcich sa povinností autorov pozri tiež Pokyny pre autorov.

3. Recenzné konanie a povinnosti recenzentov

 1. všetky recenzné posudky musia byť objektívne;

 2. osobná kritika autorov je nevhodná;

 3. recenzovanie článkov je dôverné;

 4. recenzenti by nemali mať v súvislosti s posudzovanými článkami konflikt záujmov;

 5. recenzenti by mali upozorniť na relevantné publikované práce, ktoré nie sú citované;

 6. redaktori publikujúci vo vlastnom časopise nesmú zneužívať svoju pozíciu (proces posudzovania musí byť vykonávaný nezávisle od autora);

 7. recenzenti by mali zhodnotiť rukopis v danej lehote;

 8. ohľadom ďalších informácií týkajúcich sa povinností recenzentov pozri tiež bod 3 v Recenznom konaní a pravidlách pre recenzentov.

4. Povinnosti redaktorov

 1. redaktori by mali: usilovať sa uspokojiť potreby autorov a čitateľov; sústavne zlepšovať kvalitu časopisu; zabezpečovať kvalitu publikovaného materiálu; presadzovať slobodu vyjadrovania;

 2. redaktori majú plnú zodpovednosť a právomoc zamietnuť/prijať článok na základe objektívnych vedeckých kritérií (ako pôvodnosť, významnosť, zrozumiteľnosť atď.);

 3. redaktori musia akceptovať právo autorov odvolať sa voči ich rozhodnutiu;

 4. redaktori nesmú mať konflikty záujmov voči článkom, ktoré zamietli/prijali;

 5. redaktori musia publikovať lehoty na zasielanie a prijímanie článkov, popis procesu recenzného konania a poskytovať neustále aktualizované pokyny pre autorov ohľadom všetkých náležitostí, ktoré sa od nich očakávajú (vrátane pokynov o kritériách autorstva);

 6. redaktori by mali byť presvedčení o správnosti svojho rozhodnutia, keď príjmu článok;

 7. rozhodnutia o prijatí článkov nemôžu byť redaktormi zmenené bez závažných dôvodov; noví redaktori by nemali meniť bez vážneho dôvodu rozhodnutia o publikovaní príspevkov vykonané predošlými redaktormi;

 8. redaktori presadzujú publikovanie opráv alebo stiahnutie textov, ak sa v nich objavia chyby alebo nepresnosti;

 9. vo vzťahu k recenzentom a recenznému konaniu sú redaktori povinní: poskytnúť pokyny pre recenzné konanie; vyžadovať vylúčenie akýchkoľvek konfliktov záujmov zo strany recenzentov; chrániť anonymitu recenzentov; zabezpečiť, aby material zaslaný Slovenskému národopisu zostával počas recenzného konania dôverný; ohľadom ďalších informácií týkajúcich sa povinností redaktorov vo vzťahu k recenzentom pozri body 1, 2, 4, 5 v Recenznom konaní a pravidlách pre recenzentov;

 10. vo vzťahu k členom redakčnej rady: poskytnúť novým členom redakčnej rady pokyny ku všetkému, čo sa od nich očakáva a jestvujúcich členov informovať o aktuálnych stratégiách a vývoji v časopise;

 11. redaktori musia uchovávať bezúhonnosť vedeckých záznamov ; redaktori sú tiež pripravení predísť snahám , ktoré by znižovali intelektuálne a etické štandardy z dôvodu obchodných záujmov;

 12. redaktori sú vždy pripravení sledovať a zabezpečovať všetky náležitosti publikačnej etiky a promptne komunikovať s autormi/recenzentmi/čitateľmi v prípadoch možných omylov v publikovaných textoch; podozrení z porušenia publikačnej etiky a praxe (teda sťažností ohľadom autorstva, plagiátorstva, falšovania dát, porušenia výskumných štandardov, sfalšovania výskumných výsledkov atď.). Táto komunikácia bude riadená (a neustále aktualizovaná) pravidlami publikovanými na internetových stránkach spoločností Elsevier (1) a COPE (1, 2);

 13. redaktori sú vždy ochotní v prípade nevyhnutnosti publikovať opravy, vysvetlenia, oznamy o stiahnutí textov a ospravedlnenia.

5. Povinnosti vydavateľa

1. vydavateľ by mal: vytýčiť vzťah medzi vydavateľom, redaktormi a ostatnými stranami; rešpektovať utajenie (vo vzťahu voči autorom, recenzentom a ostatným stranám); chrániť duševné vlastníctvo a autorské práva; podporovať nezávislosť redaktorov; 

2. vydavateľ by mal v spolupráci s redaktormi vhodne stanoviť stratégie vydávania časopisu a snažiť sa docieliť tieto stratégie obzvlášť s ohľadom na: nezávislosť redaktorov; výskumnú etiku (vrátane utajenia príslušných údajov, informovaného súhlasu respondentov a iných etických požiadaviek spojených s výskumom v oblasti sociálnych vied); autorstvo; transparentnosť a bezúhonnosť (konflikty záujmov, financovanie výskumu, štandardy informovania o výskume); recenzné konanie (ohľadom ďalších informácií súvisiacich s recenzným konaním pozri bod 5 v Recenznom konaní a pravidlách pre recenzentov); odvolania a sťažnosti; 

3. vydavateľ by mal v spolupráci s redaktormi taktiež: komunikovať ohľadom stratégií časopisu; pravidelne prehodnocovať stratégie časopisu; podporovať bezúhonnosť výskumných záznamov; publikovať opravy, vysvetlenia a oznamy o stiahnutí textov; publikovať obsah časopisu v súlade s deklarovanými termínmi.

Zobraziť plávajúce menu