Vyhlásenie voľby do 1. Správnej rady ÚESA SAV, v. v. i.

Vedecká rada ÚESA SAV, v. v. i., týmto vyhlasuje voľbu členov do 1. Správnej rady ÚESA SAV, v. v. i., podľa Vzorového volebného poriadku na funkciu člena Správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied zo dňa 16. 5. 2018 a v zmysle Dodatku č. 1 k tomuto poriadku zo dňa 22. 11. 2021, plniac náležitosti článku 3, odsek 3, o vyhlásení voľby.

a) Názov a sídlo organizácie

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava 1.

b) Špecifikácia funkcie a počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou 

4 členovia / členky Správnej rady ÚESA SAV, v. v. i. Pre bližšie špecifikácie orgánu Správnej rady viď 3. časť, § 17 v Zákone 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/243/ .

c) Obsah, forma, spôsob predloženia a lehota na predloženie kandidatúry

Na člena správnej rady môže kandidovať len ten, kto:

  • je bezúhonný; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin (ak odsúdenie nebolo zahladené) alebo nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody (ak odsúdenie nebolo zahladené) a
  • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a
  • je v pracovnom pomere s organizáciou minimálne na polovicu stanoveného pracovného času.

Obsah, forma: Viď písmeno d) tohto Vyhlásenia.
Spôsob predloženia a lehota: Viď písmeno e) tohto Vyhlásenia.

d) Zoznam povinných dokladov

  • Písomná prezentácia predstavy kandidáta o pôsobení v Správnej rade ÚESA SAV, v. v. i.
  • Sken podpísaného čestného prehlásenia o bezúhonnosti.

e) Spôsob predloženia

Kompletné podklady ku kandidatúre podľa písmena d) musia byť zaslané elektronicky z pracovnej adresy Vedeckej rade ÚESA SAV, v. v. i., do 26. 1. 2022, na adresu tajomníka VR: andrej.belak@savba.sk, za účelom ich zverejnenia.

f) Miesto a čas konania pohovoru a voľby

Pohovory VR s kandidátmi za účasti oprávnených voličov ÚESA SAV, v. v. i., sa uskutočnia na online volebnom stretnutí 1. 2. 2022 od 9.00. Pozvaní kandidáti v abecednom poradí odprezentujú svoje vízie pôsobenia v správnej rade (max. 10 min) a následne dostanú možnosť odpovedať na prípadné otázky členov VR a oprávnených voličov (max. 10 min). Voľba prebehne tajným hlasovaním v nadväznosti na pohovory a diskusiu s oprávnenými kandidátmi.

Výsledky voľby budú oznámené priamo na stretnutí a následne zverejnené písomne v zápisnici VR z volebného stretnutia.
Nie