Výskum sociálnej inklúzie Rómov náboženskou cestou

Výskum sociálnej inklúzie Rómov náboženskou cestou. V rámci výzvy Európskeho 
roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. 

Typ projektu: Grant Fondu sociálneho rozvoja SR

Koordinátor projektu: ÚEt SAV

Zodpovedná riešiteľka: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD.

Evidenčné číslo projektu: PP 2/ER2010-FSR

Dátum začatia/ukončenia projektu: 1.3.2010 - 15.11.2010

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: