Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békéscaba

Medzinárodná dohoda - etnologické výskumy slovenského etnika v Maďarsku

Platnosť dohody: 2002 – 2005 

Výstupy v roku 2004: V roku 2004 spolupráca prerástla do vzniku spoločného projektu, ktorého náplňou bola okrem 
výskumov v prostredí slovenskej minority v Maďarsku aj príprava publikačného výstupu. 
S významným podielom pracovníkov ÚEt SAV (autori i spolueditorka) bol vydaný zborník vedeckých príspevkov s problematikou výskumu slovenského etnika v Maďarsku venovaný jubileu významného maďarského etnografa O. Krupu (V službách etnografie/A néprajztudomány szolgálatában. Zborník na počesť sedemdesiatin Ondreja Krupu. Ed. A. Divičanová, E. Krekovičová, A. Uhrinová. Békéscsaba, 2004. ISBN 963 86573 1 6).
 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2005
Typ projektu: