Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ), ktorá bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania na zákazku “3910 0000 – 3 Nábytok” zo dňa 21. 10. 2019

Identifikácia verejného obstarávateľa

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
IČO: 00 166 979
tel.: 00421 2 5296 4707
mail: uetnsekr@savba.sk

Opis predmetu zákazky

Nábytok pre kancelárske priestory na Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV, jednotlivé kusy sú navrhnuté špeciálne pre daný priestor (A-typ), materiál dub halifax a dub halifax tabak (svetlé časti nábytku v nákresoch sa budú realizovať v odtieni dreva dub halifax, tmavé časti v odtieni tabak):
01 príloha – vysoká skriňa s vešaním
02 príloha – kapotáž radiátorov – nákres
03 príloha – kapotáž radiátorov
04 príloha – stenová zostava

Typ zmluvy

Zmluva o dielo na predmet zákazky

Miesto dodania predmetu zákazky

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

Termín dodania zákazky

pravdepodobná lehota realizácie predmetu zákazky bude v čase od 11. 11. 2019 do 31. 12. 2019.

Lehota na podanie žiadostí

Požadujeme predloženie cenovej ponuky do 31. 10. 2019 na uvedený email uetnsekr@savba.sk, uvádzanie cien bez DPH ako aj s DPH. Predložená cena je konečná a nemenná. Cenové ponuky dodané po uplynutí stanovenej lehoty nebudú akceptované.
Zároveň žiadame o predloženie oprávnenia na podnikanie v danom predmete zákazky a čestného prehlásenia o tom, že nemáte zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.


Vyhodnotenie zákazky sa bude realizovať dňa 04. 11. 2019.

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV si vyhradzuje právo ukončiť tento proces bez zadania zákazky.

 

Zobraziť plávajúce menu