Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom zistenia predbežnej hodnoty zákazky (PHZ), ktorá bude zároveň slúžiť   pre účely výberového konania na zákazku: “3910 0000 – 3 Nábytok” zo dňa 11. 07. 2019

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
IČO: 00 166 979
tel.: 00421 2 5296 4707
mail: uetnsekr@savba.sk

Typ zmluvy:
zmluva o dielo na predmet zákazky

Opis predmetu zákazky:
Nábytok pre kancelárske priestory na Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV, jednotlivé kusy sú navrhnuté špeciálne pre daný priestor (A-typ), materiál dub halifax.
01 príloha – skrinka s vešaním
02 príloha – uzavretá skriňa
03 príloha – kapotáž radiátorov
04 príloha – skriňa sekretariát
05 príloha – kapotáž radiátorov sekretariát
06 príloha – pracovný stôl
07 príloha – vložená skriňa do niky
08 príloha – nábytková zostava s pracovným stolom, rozkreslenie
09 príloha – nábytková zostava s pracovným stolom, vizualizácia
10 príloha – kapotáž radiátorov zasadačka

Miesto dodania predmetu zákazky:
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

Lehota dodania:
pravdepodobná lehota realizácie predmetu zákazky bude v čase od 01. 09. 2019 do 31. 10. 2019.

Ponuka:
Požadujeme predloženie cenovej ponuky do 21. 07. 2019 na uvedený email uetnsekr@savba.sk, uvádzanie cien bez DPH ako aj s DPH. Predložená cena je konečná a nemenná.
Zároveň žiadame o predloženie oprávnenia na podnikanie v danom predmete zákazky a čestného prehlásenia o tom, že nemáte zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV si vyhradzuje právo ukončiť tento proces bez zadania zákazky.

 

Nie