​Výzva na publikovanie pre číslo 3/2018 časopisu Slovenský národopis

Slovenský národopis vyzýva na zaslanie príspevkov do pripravovaného čísla, ročník 66, číslo 3/ 2018 zameraného na tému

STÉ VÝROČIE ZALOŽENIA ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY (1918), DVADSIATE PIATE VÝROČIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ČESKEJ REPUBLIKY (1993); ODRAZ VZNIKOV I ROZPADOV ŠTÁTNYCH ÚTVAROV V ETNOLOGICKOM/ANTROPOLOGICKOM BÁDANÍ

Hosťujúce editorky: JANA NOSKOVÁ a JANA POSPÍŠILOVÁ

 

V roku 2018 si Česká (ČR) i Slovenská republika (SR) pripomenú viacerými akciami, ako sú výstavy, publikácie, spomienkové zhromaždenia a iné, vytvorenie následníckeho štátu Československej republiky (ČSR) po rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie a jeho ďalšie osudy v 20. storočí. Zároveň v roku 2018 uplynie 25 rokov od vzniku samostatnej ČR a SR. Časopis Slovenský národopis plánuje pri tejto príležitosti vyhradiť samostatné číslo pre príspevky zamerané na horeuvedenú tému. Významné historické udalosti a ich dopad na každodennú kultú- ru obyvateľov Slovenska a Česka, vznik nových štátnych útvarov v roku 1939, 1993 a spoločenské procesy s tým spojené, vytvárajú atraktívnu odbornú výzvu pre etnológov, sociálnych, kultúrnych antropológov a bádateľov z príbuzných disciplín. Redakcia časopisu privíta štúdie teoretického alebo analytického charakteru, no i materiály, eseje, diskusie či recenzie na tieto (prípadne i iné) témy:
  • Vznik, vytváranie a rozpad moderného štátu ako výskumná téma sociálnych a humanitných vied.
  • Štát, ideológia a rituály. Štátne ideológie, zástancovia i odporcovia štátnych ideológií. Rituály štátu – sviatky, slávnosti, pamätníky a spomienková kultúra spojená so vznikom, existenciou a zánikom štátov.
  • Aktéri historických procesov, motívy a stratégie. Správanie, konanie, akcie a reakcie účastníkov rozpadu Rakúsko-Uhorska, vzniku a budovania ČSR, rozpadu ČSR v roku 1939, obnovenie republiky po roku 1945, rozdelenia ČSFR a vzniku SR a ČR v roku 1993. Historické udalosti a ich aktéri na mikro-, mezoi makrosociálnej úrovni.
  • Historická pamäť o ČSR, ČR a SR a prenos reprezentácií minulosti. Spomienky a spomienkové spoločenstvá, medzigeneračná a medziskupinová transmisia reprezentácií minulosti o ČSR, ČR a SR, utváranie obrazov minulosti, predstavy o dejoch a osobnostiach dejín ČSR, ČR a SR.
  • Dejiny národopisu/ etnológie ako vednej disciplíny v kontexte Československa.

Termín zaslania abstraktov: 15. 3. 2018
Autori prijatých abstraktov budú vyrozumení do 31. 3. 2018 a následne ich vyzveme, aby zaslali kompletný príspevok. Príspevky (štúdie, materiály, diskusie, eseje) prechádzajú anonymným posudzovaním dvoma nezávislými recenzentmi.

Termín zaslania príspevkov: 31. 5. 2018
Prosíme prispievateľov, aby abstrakt v slovenčine zaslali ako priložený súbor k e-mailu na adresu redakcie: slovensky.narodopis@savba.sk

Nie