Za hranicami vedy? Aplikovaná antropológia v spoločnosti


G. LUTHEROVÁ, Soňa - HLINČÍKOVÁ, Miroslava (Eds.): Za hranicami vedy? Aplikovaná antropológia v spoločnosti. Bratislava: Veda, 2016. 167 s. ISBN 978-80-224-1543-9.

V poslednej dobe sa v spoločenskom diskurze na Slovensku veľa hovorí o význame a (ne)užitočnosti sociálnych vied. Svet vedy sa môže širokej verejnosti javiť ako neznámy či nepochopiteľný, fungujúci sám pre seba… Spoločenskí vedci a vedkyne tak stoja pred osobitou výzvou: ako sprostredkovať a uplatniť svoje poznatky za bránami akadémie?
Sociálna antropológia a etnológia sú spoločenskými disciplínami o človeku a kultúre každodennosti. Všímajú si život ľudí v rozličných súvislostiach z hľadiska predstáv, noriem, identít a vzťahov jednotlivcov i sociálnych skupín. Skrátka a dobre, skúmajú, čo robí ľudí ľuďmi. Toto zameranie predpokladá záujem antropológov a antropologičiek o aktuálne spoločenské problémy, výzvy a napätia. Medzi témy antropologických a etnologických výskumov tak patrí napríklad mestské a vidiecke prostredie v súčasnosti, problematika migrácie a minorít alebo komunikácie ľudí z rôznych spoločenských vrstiev či kultúr…
Publikácia Za hranicami vedy? Aplikovaná antropológia v spoločnosti ponúka výber základných tém a prístupov aplikovanej antropológie.

Autorky sa v jednotlivých kapitolách zaoberajú tým, ako rozlične možno antropologické a etnologické vedomosti, zručnosti a perspektívy aplikovať v spoločenskej praxi. Problematike sa zároveň venujú v kontexte svojej vedeckej práce, opisujú vlastné dilemy a ponúkajú ich možné riešenia z pohľadu osobnej skúsenosti. Popritom sa snažia nájsť odpoveď na otázku položenú v názve publikácie: presahuje aplikované antropologické snaženie hranice vedy, alebo len rozširuje a obohacuje pole jej pôsobnosti?
Soňa G. Lutherová
Miroslava Hlinčíková (editorky)

„Kniha je jednoznačne významným príspevkom do diskusie, ktorá je na Slovensku zatiaľ len málo rozvinutá.“
Barbara Lášticová

„Čitatelia a čitateľky so záujmom o aplikovanú antropológiu sa dostanú hlbšie do problematiky, získajú predstavu o praxi, o rôznych výskumných prostrediach a o otázkach, pred ktoré boli výskumníčky postavené.“
Eva Šipöczová

Publikáciu si môžete zakúpiť aj priamo v Ústave etnológie SAV. Prosím kontaktujte našu knižnicu prostredníctvom emailu uetkniznica@savba.sk

DOI: https://doi.org/10.31577/2016.9788022415439

Menu?: 
Nie