Zasadnutie Národného konzultačného panelu Kultúrne dedičstvo

Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sa 17. októbra 2013 konalo zasadnutie Národného konzultačného panelu Slovenska "Kultúrne dedičstvo", ktorého členom je i Ústav etnológie SAV.

Konzultačný panel je poradným orgánom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. „Národné panely“ sú organizovanév rámci Spoločnej programovej iniciatívy (JPI - Joint Programming Initiative Cultural Heritage), ktorej členmi je osemnásť európskych krajín a osem má štatút pozorovateľa.

Cieľom panelov je na národnej úrovni koordinovať zainteresované pracoviská a predkladať spoločné vedecko-výskumné zámery, z ktorých sa tvorí spoločná Strategická výskumná agenda v oblasti kultúrneho dedičstva pre pripravovaný rámcový program EÚ Horizont 2020 (JPI CulturalHeritage je partnerským orgánom Európskej komisie).

Na zasadnutí v Banskej Bystrici odzneli najnovšie informácie o tomto novom európskom programe a iniciatívach JPI. V súčasnosti Ústav etnológie SAV spracúva podnety a námety na možnú spoluprácu na projektoch Európskej únie.

-dl-, ÚEt SAV

 

Prílohy: 
Nie