Záverečná konferencia projektu „InovEduc“ – Inovatívne metódy vo vzdelávaní a výskume 2017

V Michalovciach sa 4. 4.2017 uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom Inovatívne metódy vo vzdelávaní a výskume 2017. Cieľom konferencie bolo informovať odbornú verejnosť o výsledkoch dosiahnutých v projekte „InovEduc“ – Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev (CBC01008, Nórske granty, SK08 Cezhraničná spolupráca) medzi Slovenskom a Ukrajinou.
Ústav etnológie SAV je jedným z partnerov projektu, ktorého nositeľom je Paneurópska vysoká škola n. o., Bratislava. Partnermi v projekte sú aj Centrum pre európsku politiku v Bratislave, Carpathia Užhorod, Generálny konzulát SR v Užhorode, Zakarpatský inštitút postdiplomového pedagogického vzdelávania v Užhorode, Užhorodská národná univerzita, Evanjelická spojená škola v Prešove, Lingvistické gymnázium T. H. Ševčenka v Užhorode, Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, Imsa Knowledge Company AS, Nórsko. Ako zástupkyňa Ústavu etnológie SAV sa konferencie zúčastnila Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.

Cieľom projektu je zintenzívnenie spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou v oblasti vývoja inovatívnych metód vzdelávania. Výsledkom projektu je uplatnenie najnovších trendov informačno-komunikačných technológií s využitím podpory existujúceho neformálneho cezhraničného partnerstva.


Jedným z výstupov je digitalizácia 3D objektov (kultúrnych pamiatok, ako aj prírodných zvláštností východného Slovenska a Zakarpatia). Ich využitie pri moderných inovatívnych metódach vzdelávania študentov a učiteľov na ZŠ, SŠ aj na univerzitách prispeje k tomu, aby sa idey, myšlienkové koncepty či dobový ideologický kontext, ktoré za objektmi/pamiatkami stoja, atraktívnou formou sprístupnili všetkým záujemcom.

Ďalším relevantným výsledkom projektu je vytvorenie piatich pracovných a metodických materiálov pre učiteľky a učiteľov v oboch krajinách. Materiály využívajú moderné prístupy zobrazovania informácii pre edukáciu širších vzťahov v regióne. Zároveň sa školí 20 učiteliek a učiteľov, ktorí budú aj po ukončení projektu pôsobiť ako šíritelia výsledkov projektu.

Prostredníctvom výsledkov projektu boli do vyučovania zaradené inovatívne metódy s využitím zobrazenia 3D modelov, panorám a multimédií kultúrnych pamiatok a prírodných zvláštnosti východného Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny najmodernejšími informačno-komunikačnými technológiami. Modernými inovatívnymi metódami vzdelávania študentov a učiteľov na školách a univerzitách prostredníctvom virtuálnej a rozšírenej reality, webového zobrazenia 3D dát a vytvorením metodických listov podporuje projekt spoluprácu medzi Slovenskom a Ukrajinou a zároveň sprostredkováva a propaguje významné objekty v oblasti cestovného ruchu. Verejnosť mala možnosť zoznámiť sa s výsledkami projektu počas akcie pre verejnosť 5. apríla 2017.

Viac informácií o projekte:
http://www.uet.sav.sk/?q=sk/inovativne-metody-vzdelavania-na-slovensku-ukrajine-pomocou-vyuzitia-rozsirenej-reality
http://www.uninova.sk/sk/pevs/projekty/inoveduc/o-projekte/

Popis k fotografiám:
1, 2 kaštieľ v Humennom, príklad rozšírenej reality
3 plénum konferencie
4 Nórska veľvyslankyňa v SR Inga Magistad v strede a odborní riešitelia tímu – zľava: Martin Kríž (CEP), Eugen Ružický (PEVŠ), Ján Lacko (PEVŠ), Ľubica Voľanská (ÚEt SAV), Kamil Sládek (CEP)
5 3D objekty kultúrnych a prírodných pamiatok
6 Testovanie 3D modelov vo virtuálnej realite žiakmi a žiačkami stredných škôl
7 Testovanie vzdelávacích aktivít žiakmi a žiačkami stredných škôl
 

Galéria: 
Nie