Zora Vanovičová, PhDr.

folkloristika, etnológia, redakcia Slovenského národopisu, jazykové korektúry

VŠ vzdelanie: Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a folkloristiky.
Tituly a vedecké hodnosti: PhDr. (1978)
Rok nástupu do ústavu: 1968

 

Bibliografia

Monografie

VANOVIČOVÁ, Z.: Autorita symbolu. Bratislava: ÚEt SAV, 2014.

Kapitoly v monografiách

MITAĽOVÁ, Z.: Spoločenský a rodinný život. Slovesný folklór. Piesne. Rozprávanie. In: Brezová pod Bradlom. Monografia. Obzor, Bratislava 1970, s. 179-217.

VANOVIČOVÁ, Z. Zvykoslovie. In: Liptovská Teplička. Monografia. ONV, Poprad, 1973, s. 97-120.

VANOVIČOVÁ, Z. K problematike vzťahu literárnej predlohy a folklóru. In: Zb. Premeny ľudových tradícií v súčasnosti 1, Československo. Veda, Bratislava, 1977, s. 307-309.

VANOVIČOVÁ, Z. Obraz hrdinu v slovenskom prozaickom folklóre. In: Zb. Kontinuita a konflikt hodnôt každodennej kultúry. NÚ SAV, Bratislava, 1991, s. 136-145.

VANOVIČOVÁ, Z. Motív smrti ako mýtotvorný prvok vo folklórnom cykle o M. R. Štefánikovi. In: Zmeny v hodnotových systémoch v kontexte každodennej kultúry. Bratislava, NÚ SAV, 1992, 115-126.

VANOVIČOVÁ, Z. Naturizmus a jeho interpretácie z hľadiska folkloristiky. In: Zbor. K dejinám slovesnej folkloristiky. ÚE SAV, Bratislava, 1996, s. 115-120.

VANOVIČOVÁ, Z. Detský folklór medzi ústnou tradíciou a masmédiami. In: Zb. Společenství dětí a kultura. Ústav lidové kultury, Strážnice, 1997, s. 171-177.

VANOVIČOVÁ, Z. Folklórny hrdina za národnou hranicou. (T. G. Masaryk na Slovensku.) Zb. príspevkov na 12. Medzinárodný kongres slavistov v Krakove, 1998.

VANOVIČOVÁ, Z. Obraz múdrej a smelej ženy v ústnej slovesnosti. In: Zb. Žena a ženský princíp v obradoch a vo folklóre. Úet SAV, 1998, s. 173-178.

VANOVIČOVÁ, Z. National Hero: Cultural and Historical Context. Milan Rastislav Štefánik in Slovak Folklore. Human Affairs, Vol. 9/1999, No. 1, p. 68-78.

VANOVIČOVÁ, Z. Ľudové písané itineráriá ako súčasť folklórneho tradovania. In: Tradičná kultúra a generácie. Ed. H. Hlôšková. Bratislava 2000, s. 133-142.

VANOVIČOVÁ, Z. Tradičné témy a netradičné látky v súčasnom rozprávačskom repertoári. In: Folklorizmus na prelome storočí. Prebudená pieseň, Bratislava 2000, s. 64-71.

VANOVIČOVÁ, Z. Príbeh s funkciou exempla v ústnej tradícii. In: Na prahu milénia. Folklór a folkloristika na Slovensku. Zb. k 60. M. Leščáka. Ed. Z. Profantová. Bratislava 2000, s. 103-117.

VANOVIČOVÁ, Z. Genius loci – genius personae: Topoľčianky. T. G. Masaryk na Slovensku II. In: Zb. Literární mystifikace a etnické mýty a jejich úloha při formování národního vědomí. Uh. Hradiště 2002, s. 90-96.

P. MACHO – Z. VANOVIČOVÁ: Der Mythos von M. R. Štefánik in Geschichtsschreibung und mündlichen Uberlieferung. In: Stekl H.- Mannová E. Eds.: Heroen, Mythen, Identitäten. Die Slowakei un Osterreich im Vergleich. Wiener Vorlesungen. Konversatorien und Studien  Band 14, Wien 2003, s. 199-229.

VANOVIČOVÁ, Z. Privater Raum offentlicher Angelehenheiten. In: Traditional culture as a part of the cultural heritage  of Europe. The presence and perspective of folklore and folkloristics. Ed. Z. Profantová. Úet SAV, ARM 333  Bratislava 2003, s. 114-118.

VANOVIČOVÁ, Z. Vývin záujmu slovenskej folkloristiky o výskum humoristického rozprávania v druhej polovici 20. storočia. In: Slavica slovaca 30-31, 1998-1999. Zborník k 70. J. Michálka. Bratislava 2004, s. 53-66.

VANOVIČOVÁ, Z. Obraz Jana Masaryka v ústnom podaní. Konf. 10.-11. nov. 2004. In: Malé dejiny veľkých udalostí II. V Česko(a)Slovensku po roku 1948-1968-1989. Ed. Z. Profantová, Bratislava 2005, s. 112-121.

VANOVIČOVÁ, Z. Telenovela vo folklórnom repertoári. In: Folklór  v kontextoch. Ed. H. Hlôšková.  Úet SAV. Zb. k 70. Ľ. Droppovej. Bratislava 2005, s. 165-174.

VANOVIČOVÁ, Z. Fáma z hľadiska folkloristiky. In: Od pohádky k fámě. Eds. E. Krekovičová, J. Pospíšilová. Zb. Etnologický ústav AV ČR, Brno 2005, s. 76-81.

VANOVIČOVÁ, Z. Biblické citácie a ich interpretácie v tradičnom svadobnom obradovom folklóre. In: Od folklórneho textu ku kontextu. Eds. E. Krekovičová, J. Pospíšilová. Bratislava 2006, s. 165-181.

VANOVIČOVÁ, Z. Stratégia výkladu  vzťahu konfesie a morálky v exemplických podaniach. 

Autorita symbolu. Osobnosti Čsl. republiky v pamäti a folklóre Slovákov: Štefánik a Masarykovci. Zb. k 90. výročiu vzniku ČSR. Folia Ethnographica 42. Supplementum ad Acta Musei Moraviae, Moravské zemské múzeum,  Brno 2008.

Vedecké štúdie

MITAĽOVÁ, Z.: Súčasný folklór v Brezovej pod Bradlom. Časopis Záhorského múzea, Senica, 1969.

MITAĽOVÁ, Z.: Súčasný stav ústnej slovesnosti v okolí Bradla. Zbor. Záhorského múzea, II., 1971, s. 64-72.

VANOVIČOVÁ, Z. Hromadné oznamovanie a ústna prozaická slovesnosť v súčasnosti. Slovenský národopis 24, 1976, č. 3, s. 433-436.

VANOVIČOVÁ, Z. Ku vzťahu folklóru a literatúry. Slovenský národopis 24, 1976, s. 99-113.

VANOVIČOVÁ, Z. Niekoľko poznámok o význame filmovej tvorby s národopisnou tematikou. Slovenský národopis 29, 1981, č. 4, s. 636-637.

VANOVIČOVÁ, Z. Detský folklór a vplyv hromadných oznamovacích prostriedkov. Slovenský národopis 29, 1981, č. 1, s. 107-110.

VANOVIČOVÁ, Z. Mýtus M. R. Štefánika. Slovenské pohľady 1990, 7, 12-16.

VANOVIČOVÁ, Z. K spoločenskej funkcii folklórnych humoristických postáv v meste. Slovenský národopis 38, 1990, č. 1-2, 253-256.

VANOVIČOVÁ, Z. M. R. Štefánik v pamäti národa. Slov. nár. noviny, 1990, č. 5.

VANOVIČOVÁ, Z. Ikony východného Slovenska a motívy ústnej prozaickej slovesnosti. Slovenský národopis 39, 1991, č. 3-4, 412-415.

VANOVIČOVÁ, Z. Rozhovor s Milanom Stanekom. Slovenský národopis 1991, č. 2, 207-211.

VANOVIČOVÁ, Z. Religionistika v Česko-Slovensku. Tvorba T, 1992, č. 6, 32-33.

VANOVIČOVÁ, Z. Rozhovor s Dušanom Šimkom. Slovenský národopis 40, 1992, č. 2, 177-181.

VANOVIČOVÁ, Z. Prvky biosu v súčasnom slovenskom folklóre. Národop. Inf., 1993, č. 1, 46-56.

VANOVIČOVÁ, Z. Národný hrdina - folklórny hrdina (M. R. Štefánik). Etnologické rozpravy 1, 1996, 103-108.

VANOVIČOVÁ, Z. Kultúra a náboženstvo predkolumbovskej Mezoameriky. Slovenský národopis 1996, 1, 129.

VANOVIČOVÁ, Z. Národný hrdina - folklórny hrdina (MRŠ). Bradlo. Občasník Spoločnosti a nadácie M. R. Štefánika, 18-19, september 1999, s. 14-15.

VANOVIČOVÁ, Z. Rozhovor s Milanom Leščákom. Slovenský národopis 3-4/2000.

VANOVIČOVÁ, Z. Milan Rastislav Štefánik v ústnej tradícii na Slovensku.  SN 49, 2001, č. 3, s. 328-343.

VANOVIČOVÁ, Z. Folklórne mechanizmy v komunikačnej situácii. In. Slovenský národopis 52, 2004, č. 3, s. 270-281.

VANOVIČOVÁ, Z. 80. ročný prof. J. Michálek. Tvorba 2012, č. 1.