Zuzana Beňušková, Prof. PhDr., CSc.

etnické menšiny, spoločenské vzťahy, obyčaje, kultúrne regióny Slovenska, dejiny etnológie

ORCID ID: 0000-0002-3727-5812
e-mail: zuzana.benuskova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 110
web: http://www.zuzanabenuskova.sk/

VŠ vzdelanie: národopis, FF UK Bratislava, Mgr. (1983)
Tituly a vedecké hodnosti: PhDr (1983), CSc. (1996), Doc. (2004)
Komunikačné jazyky: nemecký, ruský
Rok nástupu do ústavu: 1983


Vedecké projekty

Etnológia v regiónoch. Dejiny slovenskej etnológie od 20. storočia na základe výskumu vybraných osobností z regionálnych inštitúcií. VEGA 1/0371/17, 2017 -2019, UKF Nitra a ÚESA SAV), vedúca projektu.

Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka. APVV-16-0115, 2017-2022. Ústav etnológie SAV, Spoluriešitelia: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra. Členka riešiteľského tímu za UKF v Nitre.

IDENTITA. SK- spoločná platforma architektúry, dizajnu a sociálnych vied. APVV-16-0567. 2017-2022, STU, zodp. riešiteľka V. Kotrádyová. Členka riešiteľského tímu za ÚESA SAV.
Migrations and intercultural interactions. (Bulgar-Slovak parallels) – bilateral project ÚEt SAV Bratislava – Institute of Ethnology and Folklore Studies with National Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences, 2015-2017, riešiteľka.

Sviatky a rituály -ich spoločenské kontexty a funkcie (Slovensko, 21. storočie),VEGA 2/0062/17, 2017 -2020 (ÚESA SAV). Členka riešiteľského tímu.

Etnologické aspekty tradičnej kalendárnej obyčajovej kultúry v súčasnej vidieckej spoločnosti, VEGA  1/0644/14 , 2014-2016 (UKF Nitra) Členka riešiteľského tímu.

Rituálne správanie ako strategický nástroj skupinovej identifikácie: Sociálne a kultúrne kontexty súčasných sviatkov na Slovensku; projekt VEGA 2/0088/14; 2014-2016, ÚEt SAV. Členka riešiteľského tímu.

Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? K otázke sociálneho kontextu rituálov; projekt VEGA 2/0069/11; 2011–2013, ÚEt SAV. Členka riešiteľského tímu.

Sociokultúrny vývin v obci Liptovská Teplička od druhej polovice 20. storočia. VEGA 01-0656-11,  2011-2013 (UKF Nitra) Vedúca projektu

Vybrané kapitoly z dejín etnológie na Slovensku (osobnosti, inštitúcie). KEGA 090UK-4/2011, 2011–2013 (UKF Nitra) Vedúca projektu

Naratívna každodennosť socializmu. VEGA 62030039, 2010-2012. Členka riešiteľského tímu

Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí. Inštitúcie, osobnosti, projekty, výsledky. VEGA: 1/0166/08, 2008–2010. (UKF Nitra) Vedúca projektu

Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt, VEGA 2/6059/26, 2006–2009. Členka riešiteľského tímu

Etnologické súvislosti civilizačných a kultúrnych zmien každodennej kultúry na Slovensku.  VEGA 1/3750/06, Doba riešenia:2006-2008. (UKF Nitra) Členka riešiteľského tímu

Miestny a regionálny rozvoj v kontexte európskej integrácie. VEGA 2/5104/25  2005–2007. Členka riešiteľského tímu

Bautechnische, architektonische und soziale Verbesserungen von Plattenbausiedlungen in Wien und Bratislava INTERREG IIIA (Stavebné, architektonické a sociálne aspekty panelových sídlisk vo Viedni a Bratislave) 2003–2006 (Institut für Stadt und Regionalforschung ÖAW) – partnerka v projekte

Dynamika kolektívnej identity v čase a priestore  VEGA grant 2/1050/21, vedúca riešiteľka: Zuzana Beňušková 2001–2003

Akcia Rakúsko-Slovensko: Okrajové oblasti stredoeurópskych miest, štruktúra a dynamika sociálnych procesov s spôsobu bývania v priestore Viedne a Bratislavy. 2001-2002 Institut für Stadt- und Regionalforschung ÖAW Wien, partnerka v projekte.

Socio-kultúrne trendy slovenského vidieka: začleňovanie rozvojových programov do regionálnych a lokálnych rovín VEGA č. 2/7181/21, 2000–2002. Členka riešiteľského tímu

Imigrácia ako faktor kultúrnych zmien v 20. storočí. VEGA 1/6122/99, 1999–2001. (UKF Nitra) Členka riešiteľského tímu

Procesy diferenciácie lokálneho spoločenstva (na príklade skupinových vzťahov v mestskom a vidieckom prostredí);  1996–1998. Členka riešiteľského tímu

​Dynamika sociálnych procesov v podmienkach veľkých miest strednej Európy (Odraz historických zmien v každodennom živote obyvateľov); 1993–1995. Členka riešiteľského tímu

Bulhari na Slovensku-etnokultúrne charakteristiky a súvislosti, medzinárodný projekt SAV, BAV, 1999–2004. Členka riešiteľského tímu.


Pedagogická činnosť

Kultúrne regióny Slovenska, Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre, 2000–2012

Urbánna etnológia, Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre, 2000–2013

Dejiny každodennosti po roku 1948. Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre, 2010–2013

Etnické kategórie, Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre 2011–2013

Etnická štruktúra Slovenska, Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre, 2011–2013

Slováci v zahraničí, Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre, 2011–2013
 

Iná činnosť

BEŇUŠKOVÁ, Z. (námet a scénar) – BARTOŠ, M. (réžia, kamera, technické spracovanie): “Dobre nám je v Petržalke bývať?” Filmový dokument - podporený Komunitnou nadáciou Bratislava, vyrobené v rámci grantu VEGA č. 2/1050/21. Dostupné online TU

BEŇUŠKOVÁ, Z.- RATICA, D.: Božie telo v Csömöri. Filmový dokument, 24 min. Bratislava: Digitalizačné štúdio ÚEt SAV, 2005. Dostupné online TU

BEŇUŠKOVÁ, Z.- NÁDASKÁ, K.: Trhovisko. Digitalizačné centrum ÚEt SAV, Bratislava, 2005. 13 min.

BEŇUŠKOVÁ, Z. a kol.:  Osobnosti slovenskej etnológie. Cyklus Osobnosti slovenskej etnológie. Od roku 2005. Dostupné online TU

BEŇUŠKOVÁ, Z. (námet a scénar) – BARTOŠ, M. (réžia, kamera, technické spracovanie): “Dobre nám je v Petržalke bývať?” Filmový dokument - podporený Komunitnou nadáciou Bratislava, vyrobené v rámci grantu VEGA č. 2/1050/21. Dostupné online TU. 

BEŇUŠKOVÁ, Z.- RATICA, D.: Božie telo v Csömöri. Filmový dokument, 24 min. Bratislava: Digitalizačné štúdio ÚEt SAV, 2005. Dostupné online TU. 

BEŇUŠKOVÁ, Z.- NÁDASKÁ, K.: Trhovisko. Digitalizačné centrum ÚEt SAV, Bratislava, 2005. 13 min.

BEŇUŠKOVÁ, Z.- NÁDASKÁ, K. –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie. Ján Michálek. 2009. 13,45 min.

BEŇUŠKOVÁ, Z.- NÁDASKÁ, K. –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie. Ľubica Droppová, 2009. 10,03 min.

BEŇUŠKOVÁ, Z.- NÁDASKÁ, K. –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie. Soňa Švecová, 2009. 10, 50 min.

BEŇUŠKOVÁ, Z.- NÁDASKÁ, K. –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie. Soňa Kovačevičová, 2009. 10, 22 min.

BEŇUŠKOVÁ, Z.- NÁDASKÁ, K. –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie. Milan Leščák, 2010. 14,31 min.

BEŇUŠKOVÁ, Z.- NÁDASKÁ, K. –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie. Viera Gašparíková, 2010. 15,50 min.

BEŇUŠKOVÁ, Z.- NÁDASKÁ, K. –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie. Kliment Ondrejka, 2010. 13,30 min.

BEŇUŠKOVÁ, Z.- NÁDASKÁ, K. –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie. Ester Plicková, 2010.  14,20 min.

BEŇUŠKOVÁ, Z.- NÁDASKÁ, K. –  RATICA, D.: Osobnosti slovenskej etnológie. Oskár Elschek, 2013.  16,20 min.

 

Ocenenia

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska Za rok 2004 za knižnú publikáciu: Religiozita a medzikonfesionálne vzťahy v lokálnom spoločenstve. Ústav etnológie SAV – Merkur 2004.

 

Bibliografia

Monografie 

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana a kol.: Tradičná kultúra regiónov Slovenska. Bratislava 1998, Veda,
262 s.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Religiozita a medzikonfesionálne vzťahy v lokálnom spoločenstve. Bratislava, Ústav etnológie SAV – Merkur 2004, 198 s.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana a kol. Tradičná kultúra regiónov Slovenska. Bratislava : VEDA, 2005. 241 s. Druhé doplnené vydanie.  ISBN 80-224-0853-0

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Tekovské Lužany. Kultúrna a sociálna diverzita vidieckeho spoločenstva. - Nitra: UKF, 2010. - 145 s. - ISBN 978-80-8094-456-8. (za UKF)

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Ľudová kultúra. Edícia Kultúrne krásy Slovenska. Ed. D. Kollár. Bratislava : Dajama 2010, 127 s. ISBN 978-80-89226-84-9. Anglická verzia – Folk Culture. Edition Cultural Heritage of Slovakia. Ed. D. Kollár. Bratislava : Dajama 2010, 127 p. ISBN 978-80-89226-85-6.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Prečo sú Vianoce tradičné aj nové? In: Popelková, K. a kol.: Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? Bratislava: Ústav etnológie SAV 2014 s. 110-163.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana a kol.: Liptovská Teplička od druhej polovice 20. storočia. Nitra : UKF, 2013. – 304 s.  978-80-558-0535-1 (za UKF)

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana:  Občianske obrady na Slovensku.  Bratislava :  VEDA, 2017. – 134 s. – ISBN 978-80-224-1623-8

Editorstvo

redaktorka časopisu Národopisné informácie/Etnologické rozpravy 1992–2003.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana – SALNER Peter (Eds.): Stabilität und Wandel in der Großstadt. Bratislava, ÚEt SAV 1995.

SALNER, Peter – BEŇUŠKOVÁ, Zuzana (Eds.): Diferenciácia mestského spoločenstva vkaždodennom živote. Bratislava, ÚEt SAV 1999.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana – DANGLOVÁ, Oľga (Eds.): Trendy regionálneho a miestneho rozvoja na Slovensku. Bratislava : Ústav etnológie SAV 2007.  ISBN 978-80-88997-35-1, s. 63-76.

Kapitoly v monografiách

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Kultúrny a spoločenský život v Očovej. In: Očová. Zost. I. Mačák, KOS Banská Bystrica, l989, s. 85-115.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Rusovce z pohľadu národopisného. In: Rusovce 1208-1998, Zost. J. Mallinerits. Bratislava-Rusovce 1998, s. 88-112.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana - KOVÁČ Milan - PODOLINSKÁ Tatiana: Research of Folk Religiousness and Religious Identity in Slovakia, In: Gabor Barna ed.Ethnology of Religion. Chapters from the European History of a Discipline.Akademiai Kiado Budapest - Department of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Szeged, 2004. 271-287.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Petržalka vtedy a dnes. In: Hodnota zmeny – zmena hodnoty – demarkačný rok 1989. Zost. Z. Profantová. Bratislava : Zing Print, 2009. S. 209-229. ISBN 978-80-88997-42-9.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Masové cvičenia za socializmu ako ľudová zábava a nástroj politického marketingu. In: Žili sme v socializme. (Ed. Z. Profantová). Bratislava ÚEt SAV 2012, s. 196-222.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Súčasné spoločensko-kultúrne aktivity v obciach ako rámec tradičných obyčají (na príklade okresov Detva, Námestovo a Ružomberok) In: Jágerová, M. a kol. Kalendárna obyčajová kultúra vo vidieckom prostredí na začiatku 21. storočia. (Vybrané problémy) UKF Nitra 2017, s.  12-69. ISBN 978-80-558-1268-7 (za UKF)

Skriptá a učebné texty

BEŇUŠKOVÁ, Z.: PhDr. Ester Plicková, CSc. Osobnosť a dielo: textová príloha k filmovému dokumentu Osobnosti slovenskej etnológie - Ester Plicková. - Nitra : UKF, 2011. 64 s., ISBN 978-80-8094-960-0.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: PhDr. Soňa Švecová, CSc. Osobnosť a dielo : textová príloha k filmovému dokumentu Osobnosti slovenskej etnológie – Soňa Švecová. - Nitra : UKF, 2011. 76 s., ISBN 978-80-8094-961-7.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana – Jágerová, Margita – Nádaská, Katarína: Dejiny slovenskej etnológie v 20. storočí . 1. vyd. – Nitra : UKF, 2013. – 88 s. – ISBN 978-80-558-0416-3. [Beňušková Zuzana (50%) – Jágerová Margita (30%) – Nádaská Katarína (20%)] (za UKF)
 

Vedecké štúdie

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Fungovanie jazyka ako tradičného fenoménu v prostredí diaspory. In: Národopisné informácie, 1984, č. 2, s. 120-122.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: K niektorým problémom národopisného výskumu Chorvátov na okolí Bratislavy. In: Slovenský národopis, 33, 1985, s. 206-220.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Asimilačný proces v chorvátskych diasporách v okolí Bratislavy. In: Etnické procesy v pohraničí českých zemí po roce 1945, zv. 2, s. l45-l50, Praha 1986.

LEŠČÁK, Milan – BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Inštitucionalizované formy obradovej kultúry v súčasnom dedinskom prostredí. In: Slovenský národopis, 35, l987, s. l9l-225.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Podiel spoločenských inštitúcií na formovaní súčasných obradov a slávností. In: Lidová kultura současnosti. Roztoky u Prahy, l987, s. 87-9l.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Profesia pôrodných báb z kultúrno-historického aspektu. In: Slovenský národopis, 38, l990, 1-2, s. 205-2l4.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Záhradkárske osady v okolí Bratislavy. In: Národopisné informácie l990/l, s. l53-l57.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Vplyv inštitúcií na formovanie rodinných obradov. In: Slavnosti v moderní společnosti. Strážnice ÚLU, l99l, s. 7l-73.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Vplyv spoločensko-politického vývinu na zmeny v inštitucionálnych obradoch. In: Kontinuita a konflikt hodnôt každodennej kultúry. NÚ SAV, Bratislava l99l, s. 43-61.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Materiály Jána Mjartana k obyčajom pri narodení dieťaťa v dokumentačných fondoch NÚ SAV. In: Národopisné informácie l992/1, s. 55-61.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Využitie autobiografií v historických vedách v Rakúsku, Národopisné informácie l992/2, s. 73-78.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Prejavy religiozity v spoločenských vzťahoch obce Čataj. In: Zmeny v hodnotových systémoch v kontexte každodennej kultúry. NÚ SAV 1992, s. 32-46.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Prejavy religiozity v spoločenskom živote slovenskej dediny v 2. polovici 20. storočia. In: Slovenský národopis, 41, 1993, č. 3, s. 297-303.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Oslavy pamätných dní, výročných a štátnych sviatkov v Bratislave vo svetle školských a pionierskych kroník. In: Etnologické rozpravy, 1994, č. 1, s. 29-39.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Význam chorvátskeho etnika pre formovanie miestnej kultúry v Devínskej Novej Vsi. In: Slovenský národopis, 42, 1994, s. 486-494.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Palast der Präsidenten und Pioniere (Die Zeit in den Schiksalen eines Objekts). In: Stabilität und Wandel in der Großstadt. (Eds. Z. Beňušková, P. Salner) Bratislava 1995, s. 103-111.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Prvomájové sprievody v Bratislave. In: Slávnostní průvody. Uherské Hradiště 1994, s. 13-110.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Vzťah profánneho a sakrálneho v obradoch a sviatkovaní. In: Slovenský národopis, 43, 1995, s. 159-166.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Výskumy mesta vo fondoch etnologických archívov v Bratislave. In: Etnologické rozpravy, 2/1995, s. 89-94.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Náčrt využitia metódy oral history v spoločenskovedných disciplínach. In: Etnologické rozpravy, 1/1996, s. 31-37.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Slovenskí Chorváti v kultúrnohistorickej literatúre. In: Chorváti na Slovensku. Bratislava, SNM-HÚ, 1996, s. 37-41.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Prínos Chorvátov pre ľudovú kultúru západného Slovenska. In: Chorváti na Slovensku. Bratislava, SNM-HÚ, 1996, s. 42-45.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Wechselbeziehungen zwischen kirchlichen und sekulärisierten Bräuchen in der Slowakei in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts am Beispiel der Familienrituale. In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 2/1997, s. 223-238.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Struktura spoleczna Bratyslawy w latach 1900-1939 i jej wplyw na niektóre sfery zijcia dzieci miejskich. In: Warszawa-Bratyslawa. Etniczne i spolecne zróžnicowanie miesta (do 1939 r.). Miasto i kultura 1. Warszawa 1997, s. 25-32.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Social Structure of Bratislava in 1900-1939 and its influence on some aspect of life of the children in the cities. In: Journal of Urban Ethnology, 2, 1997, p. 25-34.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Vplyv konfesie na formovanie regionálnych osobitostí Slovenska. In: Mágie a náboženství. Zost. L. Tarcalová. Uherské Hradište 1997, s. 41-48.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Beňušková, Zuzana: Religious affiliation and its manifestations in the system of cultural elements in Slovakia. In: Slovenský národopis, 47, 1999, 2-3, s. 211–222.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Obiceiuri de Pasti in Slovacia - contexte si simboluri/Veľkonočné obyčaje na Slovensku - kontexty a symboly. In: Analele Banatului – Etnografie, 3, 1997, s. 211-216/217-221.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Detská kultúra v mestskom prostredí. (Na príklade Bratislavy v prvej tretine 20. storočia). In: Společenství dětí a kultura. Strážnice 1997, s. 67-72.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Tradičná kultúra regiónu Zemplín (Prehľad charakteristických znakov) In: Národopisný zborník MS, 1998, 12, s. 59-68.

BEŇUŠKOVÁ Zuzana: Križovatka na konci sveta. Kapské Mesto a jeho obyvatelia. In: Etnologické rozpravy, 5, 1998/2, s. 108-116.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Bulgarians in Bratislava in the twentieth Century. In: Ethnic Studies and the Urbanised Space in Social Anthropological Reflections. (Ed. Zdeněk Uherek), Praha, AVČR, 1998, s. 84-89.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Religious affiliation and its manifestations in the system of cultural elements in Slovakia. In: Slovenský národopis, 47, 1999, 2-3, s. 211-222.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Spoločenský život v Sarvaši (Archívny materiál). In: Národopis Slovákov v Maďarsku, 14, 1998, 91-127.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Etické problémy a konfliktné situácie v inštitucionálnych formách rodinnej obradovosti. In: Tradícia, etika, a civilizačné zmeny. Bratislava 1999, s. 100-105.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Súčasné obytné sídliská na Slovensku. (Na príklade bratislavskej Petržalky). In: Lidé města, 2/1999, s. 23-37.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Etnologický výskum súčasných obytných sídlisk na Slovensku. In: Journal of Urban Ethnology, 5, 2001, s. 55-64 (Poľsko).

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Vplyv urbanizácie na život slovenskej sociéty v obciach Tárnok a Šóškút. In: Národopis Slovákov v Maďarsku, 15, 1999, s. 195-212.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Medzigeneračné vnímanie konfesionálnych vzťahov (Na príklade lokality Ladomírová) In: Tradičná kultúra a generácie. Ed. H. Hlôšková, ÚEt SAV Bratislava 2000, s. 65-77.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Charakter migrácií a ich odraz v lokálnom spoločenstve Veľkých Ripniana Radošiny. In: Etnologické rozpravy, 1-2/2000, s. 70-80.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Ľudová kultúra v predstavách, vedomostiach a živote vysokoškolákov. In: Folklorizmus na prelome storočí. Ed. V. Kyseľ. Bratislava 2000, s. 146-151.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Premeny spôsobu života najstaršej generácie v novohradskej obci Banka. In: Národopis Slovákov v Maďarsku, 16, 2000, s. 71-86.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Spoločenské kontakty medzi obyvateľmi mesta a sálašov v Sarvaši. In: 275 rokov v Sarvaši. Sympózium o Slovákoch v Maďarsku. Ed. Ján Chlebnický. Békešská Čaba 2001, s. 80-94.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Medzigeneračné ekonomické transfery na súčasnom vidieku. (Na príklade dvoch malých podhorských obcí na Slovensku a v Maďarsku.) In: Folia ethnographica. Supplementum ad Acta musei Moraviae, 2000/2001, s. 27-33.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Reflexie života slovenskej minority v Chorvátsku v časopise Prameň. In: Slovenčina a slovenská kultúra v živote zahraničných Slovákov. FF UKF Nitra 2002, s. 220-230.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana - RATICA, Dušan: Obraz spoločnosti a jej fungovania v slovenskej etnológii v 2. polovici 20. storočia. In: Slovenský národopis, 50, 2002, 3-4, s. 395-404.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Lebensqualität in der Wohnsiedlung Petržalka in Bratislava. ( Sympózium Viedeň - Štruktúra a dynamika spôsobu bývania v okrajových zónach Viedne a Bratislavy) 25. 4. 2002. In: Ö sterreichische Zeitschrift f ü r Volkskunde. Band LVII/106, 2003, s. 157-164.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Vplyv náboženstva na sociálne vzťahy a kultúru obce Čemer. In: Národopis Slovákov v Maďarsku, 18, 2002, s. 11-24.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Fungovanie náboženských komunít v etnicky zmiešanom lokálnom spoločenstve v Tekovských Lužanoch. In: Etnologické rozpravy, 10, 2003, č. 2, s. 8-27.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Poznámky z výskumu náboženskej identity v Baňačke (Rudabányácska) a Dolnom Regmeci (Alsóregmec) In: V službách etnografie. Zborník na počesť sedemdesiatin Ondreja Krupu. 163-177.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Seweral Words about Interpretation of Ethnical Integrity and Diversity. (Some research experience of multiethnical village Tekovské Lužany) In: The Minorities at the Turn of Millenium (Chances, Possiblities, Challenges). (Lectures of VIIth International Conference on Ethnographic Nationality Research, Békéscsaba, 2-3-4 October 2001. Eds. Ando Gy örgy, Eperjessy Ern ö, Grin Igor, Krupa András. Békéscsaba – Budapest 2001 s. 293-290.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Soziokulturelle Determinanten der Randzonen von Bratislava – Realität oder Image? In: Konvergenz und Divergenz der Kulturen in den Randzonen der Städte. Beiträge der Sektion 3.7 Internationale Konferenz “Das Verbindende der Kulturen” 7.-9. Nov. 2003. Schriftenreihe Wohnwesen unmland Wien. Band 2. Institut f ür Stadt- und Regionalforschung ÖAW, Wien 2004, s. 59-65.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana – Ratica, Dušan: Das Bild der Gesellschaft in der slowakischen Ethnologie während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In: Ethnology in Slovakia at the Beginning of the 21th century. Reflections and Trends. Ed. G. Kiliánová, K. Kőstlin, H. Nikitsch, R. Stoličná. Bratislava – Wien 2005, s. 158-169. ISBN 3-9-02029-10-2.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Domová samospráva - inštitucionalizovaná forma susedstva. In: Studia etnologiczne i antropologiczne. Tom 8 Miasto – przestrzen kontaktu kulturowego i spolecznego. Katowice 2004. s. 280-288. ISSN 1506-5790, ISBN 0208-6336.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Folkloristika nie je 19. storočie. In: Etnologické rozpravy, 2005, roč. 12, č. 1, s. 54-57.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Socioekonomické kultúrne zmeny obce Naštice. In: Danglová a kol.: Vidiek v procese transformácie, Ed. ÚEt SAV, Bratislava 2005, s. 37-52.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Akí sú Bulhari na Slovensku? Výsledky dotazníkového prieskumu. In: Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne charakteristiky. Ed. E. Krekovičová, V. Penčev. Veda, Bratislava 2005, s. 174-189. ISBN 80-224-0890-5.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Neue Nachbarschaften: Neue Eigentums- und Hausverwaltungsformen am Beispiel von Petržalka. In: Plattenbausanierung in Wien und Bratislava: Neues Leben in alten Strukturen. (Hg. Vera Mayer) Institut für Stadt- und Regionalforschung ÖAW, Wien 2006, s. 123-126. ISBN 3-6502069-2-2.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana. Niekoľko poznámok k monografiám obcí a regiónov. In: Slovenský národopis. 2006, roč. 54, č. 3, s. 389-392. ISSN 1335-1303.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana. Reoptanti zo severovýchodného Slovenska. In: Etnologické rozpravy, roč. 13, 2006, č. 2, s. 12-27. ISSN 1335-5074.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Cezhraničné regióny – nové územné identity? In: Trendy regionálneho a miestneho rozvoja na Slovensku. Eds. Z.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana - DANGLOVÁ, Oľga. Bratislava : Ústav etnológie SAV 2007.  ISBN 978-80-88997-35-1, s. 63-76.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Objektivizácia konfesionálnej identity v každodennom živote lokálneho spoločenstva. In: Národ –cirkev – štát. Ed. T. Ivantysynova. Bratislava HÚ SAV – CEP 2007, s. 235-252.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Vplyv urbanizácie na lokálne spoločenstvo obce Limbach. In: O. Danglová, J. Zajonc (eds.). Mestá a dediny pod Malými Karpatmi. Etnologické štúdie. Bratislava :  Ústav etnológie SAV 2007, s. 83-119. 232 s. ISBN 978-80-88997-39-9.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Funkcie priestoru na brehoch Dunaja v Bratislave a zmeny jeho hodnôt v súčasnosti. In: Miasto po obu brzegach rzeki – różne oblicza kultury. Ed. Andrzej Stawarz. Warszawa, Muzeum Niepodległości, Warszawa, Poske towarzystwo etnologioi miasta, Muzeum historiczne m. st. Warszawy 2007, s. 55-64. ISBN 978-83-87516-69-7.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Jubilantka Viera Feglová. In: Ethnologia Europae Centralis-8, 2007, s. 113-114. ISBN 978-80-903911-0-9.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Territorial and National Identity on the Slovak-Hungarian Boundary: In:Dynamics of National Identity and Transnational Identities in the Preocess. Ed. J. Marushiakova, Cambridge Scholars publishing, Cambridge  2008 s. 416-423. ISBN (10) 1-84718-471-5  ISBN (13) 9781847184719.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Premeny metód, technik a záznamov výskumu na pozadí dejín slovenskej etnológie. In: Slovenský národopis, 57, 2009, 3, s. 300-310.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Slováci v Maďarsku a filmový festival Etnofilm Čadca. In: Kontexty identity : jubilejný zborník na počesť Anny Divičanovej.  Békešská Čaba : VÚSM, 2010. S. 523-527. ISBN 978-963-88583-0-6.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Život na panelových sídliskách v priestore Bratislava – Viedeň. In: Ethnologia Europae Centralis 9. Časopis pro národopis střední Evropy. Brno –Cieszyn – Praha, 2009, s. 71-80. ISBN 978-80-903911-2-3, ISSN 1210-1109.

BEŇUŠKOVÁ, Z. – Antalová Z.: Slováci v Maďarsku a filmový festival Etnofilm Čadca. In: Kontexty identity: jubilejný zborník na počesť Anny Divičanovej.  Békešská Čaba: VÚSM, 2010. S. 523-527. ISBN 978-963-88583-0-6.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Vplyv turizmu na kultúru a identitu obyvateľov Bali, 2010. In: Kontexty kultúry a turizmu. - ISSN 1337-7760, Roč. 3, č. 2 (2010), s. 6-10.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Sistema konfesionaľnych osobennostej kak znakovaja sistema posnednevnoj kuľtury. In: Sacrum et profanum. (Ed.P. Žeňuch, Z. Profantová, F.B. Uspeňskij). Institut slavjanovedenija RAN. Moskva 2012, s. 38-50.

BEŇUŠKOVÁ, Z. - LENOVSKÝ, Ladislav: Videodokumentácia rituálov v kontexte slovenského etnologického filmového dokumentu a terénneho výskumu. In: Metodologické problémy etnografického výskumu : zborník z vedeckej konferencie, Bratislava SAV 9-10 november 2012. - Bratislava : SAV, 2012. - ISBN 978-80-263-0335-0, S. 43-52

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Výskumný projekt "Liptovská Teplička", 2012. In: Kontexty kultúry a turizmu. - ISSN 1337-7760, Roč. 5, č. 2 (2012), s. 7-9.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Druhá polovica 20. storočia v etnologických lokálnych monografiách, 2012. In: Dokumentácia druhej polovice 20. storočia a súčasnosti : XV. ročník odborného seminára Etnológ a múzeum sa podľa plánu uskutoční 8.-9.11.2011 v SNM Etnografickom múzeu v Martine. - Martin : SNM, 2012. - ISBN 978-80-8060-286-4, S. 39-44.

BEŇUŠKOVÁ, Z.: Stužková slávnosť v dynamike vývinu od 30. rokov 20. storočia.  In: Slovenský národopis, roč. 62, 2014, č. 3,  s. 363-382.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Komparacja wybranych elementów w obrzedach dorocznych i swietach politycznych na Slowacji przed rokem 1989 i po nim. In: Praktikowanie tradycji w spoleczenstwach posttradycyjnych.  Archivwum etnograficzne Tom 54.Ed. J. Hajduk Nijakowska,  2014,  s. 79-88.ISBN978-83-64465-00-0 (za UKF)

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana:  Sociálna inklúzia – exklúzia Rómov na príklade Liptovskej Tepličky. (Social Inclusion versus Exclusionin the rural Community with the Roma Minority. The Example of Liptovská Teplička) In: Etnické komunity – Romové. Eds Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová, FHS UK, Praha, 2014, s. 55 – 69. ISBN 978-80-87398-45-6 (za UKF)

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana (2015), Prehľad bádaní a publikácií o výročných obyčajach na Slovensku po roku 1989. In: Duchovná a sociálna kultúra menšín v majoritnom prostredí : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej životnému jubileu etnografa Ondreja Krupu. – ISBN 978-615-5330-04-09,  s. 100-108.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Sviatok a jeho inštitucionalizácia v období socializmu (1948-1989) ako nástroj politického marketingu.  In: Každodenní život v Československu 1945/48-1989. – Liberec: Technická univerzita, 2015. – ISBN 078-80-7494-250-1, s. 92-115. (za UKF)

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana:  Osobnosti slovenskej etnológie v audiovizuálnych záznamoch. In: Etnologie v zúženém prostoru. Eds. J. Woitsch – A. Júnová, Macková – a kol. Praha, Etnologický ústav AVČR, v.v.i. 2016, s.  409-415.    ISBN 978-80-88081-10-4. (za UKF)

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Využitie oral history v etnologických filmových dokumentoch. In: Etnológ v teréne. Zborník z 20. konferencie etnológ a múzeum.  Ed. Z. Denková. Banská Štiavnica: Slovenské banské múzeum a Zväz múzeí Slovenska, 2016, s. 109-118. ISBN 978-80-85579-53-6

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Miestna kultúra obcí Námestovo v synchrónnom priereze. In: Kultúrne dedičstvo a identita. Ed. Z. Krišková.   Banská Bystrica . Beliana UMB 2016, s. 48-60.  ISBN 978-80-557-1120-1

BEŇUŠKOVÁ, Z. – Murín I.: Sklári s. 462-469; Beňušková, Z. Židia s. 470-471; Beňušková, Z. Rómovia s. 472-473; In: Kokava nad Rimavicou. Vlastivedná monografia. Zost. Leon Sokolovský. OÚ Kokava n. R., 2018.  ISBN978-80-973041-5-7 (za UKF)