Zuzana Panczová (Galiová), Mgr., PhD.

štúdium naratívov (fámy a konšpiračné teórie, tradičné povesti, súčasné povesti), skupinových obrazov a stereotypov, diskurz a ideológia

ORCID ID: 0000-0001-7822-8118
e-mail: zuzana.panczova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 105

VŠ vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, odbor: história – etnológia, Bratislava (2001), Filozofická fakulta Univerzity Komenského, odbor: muzeológia (2005)
Tituly a vedecké hodnosti: Mgr. (2001), Bc. (2005), PhD. (2009)
Komunikačné jazyky: nemecký, anglický
Rok nástupu do ústavu: 2007

 

Vedecké projekty

K problematike výskumu „tradičných“ a „netradičných“ folklórnych žánrov. Medzi literatúrou a folklórom – medzi folkloristikou a religionistikou. Grantová agentúra VEGA, 2002–2004, členka projektu

Pramene a dejiny vývinu ústnej slovesnosti na Slovensku, VEGA, 2001–2002

K dejinám a dynamike vývinu tradičnej nehmotnej kultúry na Slovensku v kontexte súčasných postmoderných kultúr, VEGA, 2003–2005, členka projektu

Od folklórneho textu k folklórnemu kontextu. Žánrové, medzižánrové, kultúrno-historické a antropologické aspekty výskumu folklóru. Grantová agentúra VEGA, 2005-2007, členka projektu

Folklórne žánre a sociálna komunikácia. Grantová agentúra VEGA, 2008-2010
Rómovia v majoritnej spoločnosti: výskum modelov vzájomného spolužitia. Grantová agentúra VEGA, 2011–2014, členka projektu

Kontinuita a diskontinuita v etnologickom bádaní s ohľadom na nehmotné kultúrne dedičstvo. Grantová agentúra VEGA, 2014-2016, zástupkyňa vedúcej projektu

COST Action CA15101 Comparative Analysis of Conspiracy Theories (COMPACT) 2016-2020, zástupkyňa Slovenskej republiky v Riadiacom výbore

Rozmery revitalizácie etnickej minority na Slovensku: Interdisciplinárny záchranný výskum zanikajúcej etnickej skupiny Huncokárov. APVV projekt 2016 – 2020, členka projektu

Vojnový slovenský štát a holokaust v aktuálnom spoločenskom diskurze. (Etnologický pohľad). Grantová agentúra VEGA 2017 – 2020, členka projektu

Folklór, folkloristika a ideológia. Grantová agentúra VEGA 2019 – 2022, vedúca projektu
 

Pedagogická činnosť

Úvodný seminár pre študentov prvého ročníka doktorandského štúdia Ústavu etnológie SAV, Katedry etnológie a kultúrnej antropológie FF UK v Bratislave a Katedry etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre (2004/2005)

Seminár „Nové metódy a metodologické postupy vo folkloristike“, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (zimný semester 2004/2005)

Prednáška „Fámy, súčasné povesti a sprisahanecké teórie ako objekty výskumu súčasnej folkloristiky“, Katedra etnológie a muzeológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (zimný semester 2014/2015, letný semester 2015/2016).

Prednáška „Súčasné povesti, fámy a konšpiračné teórie.“ Katedra etnológie a muzeológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (letný semester 2016/2017).

Prednáška „Konšpiračné teórie v súčasnej a historickej perspektíve“, Katedra etnológie a muzeológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (letný semester 2016/2017).

Prednáška „Textové a vizuálne formy stereotypov (13. 12. 2017) v rámci Semináru pre PhD. študentov dejín HÚ SAV, ÚO SAV, FiF UK BA, UMB BB“. Filozofická fakulta UK Bratislava (zimný semester 2017/2018).
 

Zahraničné pobyty

Universytet Jagiellońsky, Krakov, Poľsko (výmenný program CEEPUS), marec 2000

Institut für Kulturanthropologie/Europäische Ethnologie, Georg-August-Universität Göttingen, Spolková republika Nemecko (október 2003 – august 2004)
 

Bibliografia

Monografie

KREKOVIČOVÁ, E., PANCZOVÁ, Z., BUŽEKOVÁ, T. (2005) Folklór a komunikácia v procesoch globalizácie. Bratislava: SAP.

PANCZOVÁ, Z. (2017) Konšpiračné teórie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie. Bratislava: Veda, 2017. 160 s. Etnologické štúdie, 29. ISBN 978-80-224-1546-0

 

Kapitoly v monografiách

GALIOVÁ, Z. (2003) Remeslo a obchod v odraze ľudovej prozaickej tvorby a parémií. In: Páni Majstri, 121 – 162. Turzovka: Spolok priateľov Turzovky,.

BUŽEKOVÁ, T. – PANCZOVÁ, Z. (2007) Ľudové rozprávania v obci. In: Nesluša 1367 – 2007. (Edited by M. Priečko et. al.), 251 - 264. Nesluša: Obec Nesluša.

KREKOVIČOVÁ, E. – PANCZOVÁ, Z. (2013) Visual Representations of „Self“ and „Others““ Images of the Traitor and the Enemy in Slovak political Cartoons, 1861-1910. in: Visual Encounters With Alterity in Central and Eastern Europe. (Edited by D. Demski - I. Sz.Kristóf - K. Baraniecka-Olszewska), 462 – 487. Budapest: L´Harmattan.

PANCZOVÁ, Z. (2015) Image of the Traitor and Enemy in humour and political cartoons in war-time Slovakia: analysis of the magazine Kocúr’, in: War Matters. Constructing Images of the Other (1930s to 1950s). (Edited by D. Demski, L. Laineste, K. Baraniecka-Olszewska), 244-273. Budapest: l´Harmattan.

PANCZOVÁ, Z. (2015) Obrazy Žida a Róma v humoristicko-satirickom časopise Kocúr, in: Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. (Edited by T. Podolinská, T. Hrustič),  416-437. Bratislava: VEDA - Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied.

PANCZOVÁ, Z. (2016) Antisemitizmus na stránkach humoristickej tlače. Príklad časopisu Kocúr (1919-1945) in: Podoby antisemitizmu v Čechách a na Slovensku ve 20. a 21. století, 28-60. Praha: Karolinum.

PANCZOVÁ, Z. (2019). Konšpiračné teórie a holokaust: súčasné podoby popierania holokaustu v slovenských internetových zdrojoch. In Tábor smrti Sobibor : dejiny a odkaz. - Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV; Dokumentačné stredisko holokaustu; Marenčin PT, spol. s r.o., 2019, s. 167-199. ISBN 978-80-569-0449-7.

PANCZOVÁ, Z. (2020). The Victims, the Guilty, and "Us": Notions of Victimhood in Slovakian Conspiracy Theorie. In Conspiracy Theories in Eastern Europe: Tropes and Trends [eBook]. - Routledge, October 29, 2020, s. 186-204. ISBN 9780429326073. Dostupné TU

PANCZOVÁ, Z. (2020). Protokoly sionských mudrcov a holokaust. In Ťažké časy : Roky 1938-1945 v aktuálnom spoločenskom diskurze. - Bratislava : Ústav etnológie a socialnej antropológie SAV : Marenčin PT, 2020, s. 13-43.

Vedecké štúdie a iné typy príspevkov

GALIOVÁ, Z. (1998-1999) Alois Kolísek – kňaz, politik a propagátor slovenskej kultúry. in: Ethnologia Slovaca et Slavica, 30–31, pp. 113–128 Bratislava: FF UK.

GALIOVÁ, Z. (2002) Nadprirodzené bytosti v súčasnom vidieckom prostredí. (Na príklade postrehov zo študentského výskumu v obciach v okolí Žiliny a Zvolena). Národopisné informácie, (3): 134 - 140.

GALIOVÁ, Z.(2003) Súčasné povesti a fámy – možnosti výskumu v rámci internetovej komunikácie.  In: Etnologické rozpravy, 10 (2): 81–93.

GALIOVÁ, Z. (2003) Difficulties with the Genre Classification of  „New Genres“: Contemporary Legends and Rumour in Slovak Folk Prose, in: Z. Profantová (Ed.). Traditional Culture as a Part of the Cultural Heritage of Europe. The Presence and Perspective of Folklore and Folkloristics, pp. 101 – 106. Etnologické štúdie 8. Bratislava: Institute of Ethnology of Slovak Academy of Sciences - ARM 333.

GALIOVÁ, Z. (2004) „Vitajte v Európe“ alebo „Drang nach Westen“? Krátka reflexia o nemeckých postojoch k rozšíreniu Európskej únie. Etnologické rozpravy, 11 (1): 88 - 95. 

GALIOVÁ – PANCZOVÁ, Z.(2005) Človek v ohrození a internet: politické konflikty v „online“ fámach a konšpiráciách. In: Z. Profantová (Ed.), Malé dejiny veľkých udalostí v Československu po roku 1948, 1968, 1989. I., pp. 7-16. Etnologické štúdie 13. Bratislava: ÚEt SAV - Ústav pamäti národa - ARM 333.

PANCZOVÁ, Z. (2005) Kam patria čierne mačky? Terminologicko-klasifikačné dilemy nadprirodzena. (Diskusia o knihe Zlatý baran. Ed. M. Kováč). Etnologické rozpravy, 12 (1): 136 - 141. 

PANCZOVÁ, Z. (2005) Konšpiračné teórie na stránkach internetu. Slovenský národopis/ Slovak Ethnology, 53 (1): 152 - 171.

GALIOVÁ – PANCZOVÁ, Z. (2006) A Man at Risk and the Internet: Political Conflicts in „Online“ Rumour and Conspiracies, in: Z. Profantová (Ed.), The Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989, pp. 300-309. Bratislava: VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Sciences.

PANCZOVÁ, Z.(2006) Konšpiračné teórie ako súčasť moderného folklóru (Staronové témy na slovenských a českých internetových diskusných fórach), in: E. Krekovičová - J. Pospíšilová (Eds.) Od folklórneho textu ku kontextu, 101 – 136. Bratislava: Ústav etnológie SAV – Etnologický ústav AV ČR.

PANCZOVÁ, Z. (2011) Zaniknutý svet malokarpatských „Huncokarov“ v odraze poverových rozprávaní. In: Zaostrené na kultúrne dedičstvo. Prierez starostlivosťou o kultúrne dedičstvo malokarpatského regiónu, 14-21. Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur.

PANCZOVÁ, Z. (2011) Konšpiračné teórie a ich argumentačné stratégie ako príklad ideologických diskurzov. Slovenský národopis/ Slovak Ethnology, 59 (1): 8-28.

KREKOVIČOVÁ, E. – PANCZOVÁ, Z. (2013) Obraz nepriateľa v počiatkoch slovenskej politickej karikatúry. Vizuálne stereotypy v časopise Černokňažník v rokoch 1861-1910. Slovenský národopis/Slovak Ethnology, 61(1): 31 - 54.

PANCZOVÁ, Z. (2013) Humor a strach v poetike súčasných povestí. Slovenský národopis/ Slovak Ethnology, 61 (2): 142 - 154.

PANCZOVÁ, Z. (2015) Editoriál: Stručný úvod do tematiky sprisahaneckých teórií. Slovenský národopis/ Slovak Ethnology, 63(3): 187-194.

PANCZOVÁ, Z. (2015) Dobrá víla slovenskej etnológie. Jubileum doc. PhDr. Hany Hlôškovej, CSc. (*7.7.1955). Slovenský národopis/ Slovak Ethnology, 63(3): 256-265.

PANCZOVÁ, Z. (2015) Conspiracy Theories and their Argumentation Strategies as an Example of Ideological Discoures. In Ethnologia Slovaca et Slavica : zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, tom 37, 24-40.

PANCZOVÁ, Z. – JANEČEK, P. (2015) Théories du complote et rumeurs en Slovaque et en Tchéque. In: Diogène. Les théories du complot aujourd´hui, 249-250 (Janvier-Juin 2015): 150-167. Paris: UNESCO-IULM-Presses Universitaires de France.

PANCZOVÁ, Z. (2016) Mesto ako symbol v slovenskej humoristickej tlači na prelome 19. a 20. storočia. In Historické štúdie 50 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2016, 105-115.

PANCZOVÁ,. (2017) The Image of the West in Conspiracy Theories in Slovakia and Its Historical Context. In Folklore. Electronic Journal of Folklore, 2017, vol. 69, p. 49-68. DOI: 10.7592/FEJF2017.69.panczova

PANCZOVÁ, Z. (2017) Apokalyptické vízie konšpiračných teórií na slovenských antisystémových internetových stránkach. Národopisná revue, 2017, roč. XXVII, č. 4, s. 283-297.

PANCZOVÁ, Z. (2018) Pôsobenie Franza J. Beranka na Slovensku v 30. a 40. rokoch 20. storočia: výskum "Huncokárov" a Institut für Heimatforschung. In Ethnologia Europae Centralis : Journal of Central European Ethnology, 2017, č. 14, s. 23-39.

PANCZOVÁ, Z. (2018). Petr Janeček: Mýtus o Pérákovi. Městská legenda mezi folklórem a populární kultúrou. In Slovenský národopis/Slovak Ethnology, 2018, roč. 66, č. 3, s. 362-365.

PANCZOVÁ, Z. – JANEČEK, P. (2020). Popular conspiracy theories in Slovakia and the Czech Republic. Diogenes, First published August 17, 2020 https://doi.org/10.1177/0392192120945614.