SUS.DIV

Sustainable Development in a Diverse World (SUSDIV) 

Udržateľný rozvoj v diverzifikovanom svete (SUS.DIV) 

Doba riešenia projektu: 2005 – 2011

Podrobný popis typu projektu, resp. EU/domácej výzvy: 6. rámcový program Európskej komisie, priorita 7. Sieť excelentnosti

 

Partneri, hl. koordinátor, riešitelia z ÚEt SAV

Hlavný koordinátor: Fondazione Eni Enrico Mattei, Milano (Taliansko)

Vedecké vedenie: Katholieke Universiteit Leuven (Belgicko)

Partneri: 31inštitúcii z Európskej únie (GB, BE, NL, IT, DE, GR, SE, FR, ES, SK, CZ, HU, BG), Indie, Bolívie a USA

Zodpovedný riešiteľ za SR: doc. PhDr. A. Bitušíková, CSc., UMB Banská Bystrica

Riešiteľ  z ÚEt SAV: Daniel Luther, CSc. 

 

Anotácia projektu

Hlavným cieľom bolo mapovať sociálnu a kultúrnu diverzitu a jej pozitívny potenciál pre udržateľný rozvoj spoločnosti. Podľa všeobecnej deklarácie UNESCO o kultúrnej rozmanitosti (2001) je kultúrna diverzita potrebná pre ľudstvo rovnako ako biodiverzita pre prírodu. Diverzita v tomto širšom ponímaní predstavuje novú formu kapitálu, ktorý tvoria jednak hmotné pamiatky (architektúra a historické miesta), ako aj nehmotné hodnoty (jazyky, tradície, životné štýly, hodnotové orientácie, náboženstvá a pod.). Udržateľný rozvoj preto neznamená len ochranu prírodného dedičstva, ale aj kultúrneho dedičstva a podporu kultúrnej, sociálnej, etnickej, náboženskej či jazykovej rozmanitosti. Projekt SUS.DIV sledoval problematiku z pohľadu rôznych disciplín: ekonómie, sociálnej a kultúrnej antropológie, sociológie, politických vied, histórie, lingvistiky, estetiky, psychológie, biológie a humánnej geografie. Len takýto multidisciplinárny a transdisciplinárny prístup vedcov z mnohých krajín sveta umožnil pochopiť hlbšie súvislosti spojenia diverzity a udržateľného rozvoja alebo udržateľnej diverzity. 

 

Výskumné témy

  • Pochopenie diverzity
  • Globálne verzus lokálne: dynamika diverzity v ére globalizácie
  • Diverzita, produkcia znalostí a kreativita
  • Kultúrny dialóg: odhalenie diverzity

 

Hlavné výstupy za SR

Bitušíková, A. – Luther, D. From Uniformity to Sustainable Diversity: Transformations of a Post-Socialist City.In The Sustainability of Cultural Diversity. Nations, Cities and Organizations. Eds. M. Janssens, M. Bechtold,  A. de Ruijter, D. Pinelli, G. Prarolo, V. Stenius.  Edward Elgar, 2010, pp. 178-206. 

Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku:  Štúdie, dokumenty, materiály. I. Teoretické východiská k štúdiu diverzity. Eds. A. Bitušíková a D. Luther.  Banská Bystrica : UVV UMB, 2007, 252 str. 

Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku II. Cudzinci medzi nami. Eds. A. Bitušíková a D. Luther.  Banská Bystrica : UVV UMB, 2009, 206 str. 

Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku III. Globálne a lokálne v súčasnom meste.  Eds. A. Bitušíková a D. Luther. Banská Bystrica : ISKŠ FHV UMB – Ústav etnológie SAV, 2010, 365 str. 
Bitušíková, A. – Luther, D. Sustainable diversity and public space in the city of Bratislava, Slovakia. InAnthropological Notebooks, 2010, year XVI, No. 2, pp. 5-18. 

 

Hlavné výstupy projektu

Diversity Research and Policy. A multidisciplinary Exploration. Eds. S. Knotter, R. de Lobel, L. Tsipouri, V. Stenius. Pallas Publications, 2011.

The Sustainability of Cultural Diversity. Nations, Cities and Organizations. Eds. M. Janssens, M. Bechtold,  A. de Ruijter, D. Pinelli, G. Prarolo, V. Stenius.  Edward Elgar, 2010.

Diversity Management in Practice: A Cross Cultural and Multi-disciplinary Annotated Bibliography Addressing Policy and Well-being. Eds. S. Kuechler and S. Wallman. Sussex Academic Press, 2009. 

Research manifesto on Diversity and Sustainability 

A Letter from Research to Policy

www.susdiv.org