Dunajská informačná platforma pre ekonomickú integráciu migrantov

Projekt tvorby „Dunajskej informačnej platformy pre ekonomickú integráciu migrantov“ je súčasťou projektovej schémy Interreg Danube Transnational Programme 2014 – 2020. Dunajský nadnárodný program je programom Európskej únie, ktorý nadväzuje na program pre juhovýchodnú Európu, realizovaný v rokoch 2007 – 2013. Nový Dunajský program podporuje spoluprácu v krajinách dunajského regiónu predovšetkým v oblastiach posilňovania výskumu a inovácií, ochrany životného prostredia a zvyšovania energetickej účinnosti a podpory udržateľnej dopravy a rozvoja moderných infraštruktúr. Osobitným cieľom je podpora implementácie a riadenia dunajskej stratégie. Dunajský nadnárodný program disponuje rozpočtom približne 211 miliónov eur, k čomu treba ešte prirátať prostriedky IPA a ENI. Krajinami zapojenými do programu sú Nemecko (Bádensko-Württembersko a Bavorsko), Rakúsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Moldavsko a Ukrajina. Na základe uznesenia vlády SR č. 604/2013 sa zodpovedným orgánom za prípravu a implementáciu Dunajského nadnárodného programu 2014 – 2020 stal Úrad vlády SR (viac na www.danube2014.gov.sk).

Projekt Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants (akronym DRIM, č. DTP1-1-183-4.1) bol schválený v rámci Priority 4: Dobre spravovaný dunajský región, Špecifického cieľa 4.1: Zlepšiť inštitucionálne kapacity na riešenie významných spoločenských výziev, ktorého cieľom je posilniť viacúrovňovú a nadnárodnú správu (governance) a inštitucionálne kapacity a zabezpečiť životaschopné inštitucionálne a právne rámce na efektívnejšiu, širšiu a hlbšiu nadnárodnú spoluprácu v celom dunajskom regióne v oblastiach s významnými spoločenskými výzvami.

Hlavným koordinátorom projektu DRIM je Výskumné centrum Slovinskej akadémie vied a umení v Ľubľane. Na projekte sa podieľa 16 partnerských krajín vrátane asociovaných partnerov. Dĺžka trvania projektu je 30 mesiacov, rozpočet projektu 1 313 417 Euro. Hlavným cieľom projektu je tvorba informačnej platformy na zdieľanie úspešných nástrojov na integráciu pracovných migrantov v krajinách dunajského regiónu. Projektové ciele sú naplánované do 5 pracovných balíkov, ÚEt SAV sa bude podieľať ako zodpovedný koordinátor hlavného pracovného balíka venovaného nastaveniu metodológie tvorby informačného portálu Danube Compass v rámci projektu DRIM. UESA SAV ako hlavný koordinátor WP3 v roku 2017 usporiada medzinárodnú vedeckú konferenciu s pozvanými európskymi expertmi na tému migrácie. Výstupom konferencie bude výber prednášok spracovaných do podoby recenzovanej vedeckej publikácie k aktuálnym problémom skúmania migrácie v priestore Európy.

Projektový tím za ÚEt SAV tvoria: T. Zachar Podolinská (projektová manažérka), K. Paduchová (finančná manažérka), T. Hrustič (komunikačný manažér) a expertní tematickí riešitelia: A. Bitušíková, M. Hlinčíková, B. Divinský a Z. Bargerová.