Konceptualizácia a mapovanie vystavenia zraniteľných rómskych komunít prírodným rizikám

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV v.v.i. sa stal partnerom Centra Spoločenských a psychologických vied, Prognostického ústavu SAV v.v.i. pri riešení projektu Konceptualizácia a mapovanie vystavenia zraniteľných rómskych komunít prírodným rizikám. Projekt, ktorý je financovaný Nadáciou na podporu otvorenej spoločnosti (FPOS) sa bude riešiť v IV. Štvrťroku 2022 a v priebehu roku 2023. Z teoretického hľadiska je cieľom projektu konceptualizovať environmentálnu spravodlivosť a jej atribúty vo svetle terénneho výskumu v marginalizovaných rómskych komunitách. Projekt bude systematicky analyzovať a popisovať formy a rozsah nerovnakého zaobchádzania v kontexte environmentálnej spravodlivosti s osobitným zreteľom na dotknuté rómske komunity. Na praktickej úrovni výskum bude identifikovať prípady environmentálnej nespravodlivosti, mapovať dopady nerovnakého vystavenia environmentálnym rizikám a diferencovaného prístupu k prírodným zdrojom a demonštrovať ako sa sociálna nespravodlivosť premieňa na environmentálne a zdravotné ohrozenia.