Sociokultúrna zmena a adaptácia: transformačné procesy v súčasnej slovenskej spoločnosti