Crossroads of Jewish Bratislava: An Ethnological Examination of the Jewish Community Between the 19th and 21st Centuries

Autor publikácie identifikuje niekoľko kľúčových bodov, ktoré determinovali dejiny Židov v Bratislave medzi 19. a 21. storočím, najmä z hľadiska ich kultúry a spôsobu života.

Publikácia sa pokúša odpovedať na dve základné otázky: 1. Sú spoločenské zmeny a vnútorné procesy, ktoré prebehli v židovskej komunite (najmä odklon od ortodoxného judaizmu), krokom k rozpadu komunity alebo znakom jej transformácie? 2. Ktoré faktory určujú súčasnú podobu židovskej komunity a jej spôsobu života? Prvá časť knihy (História) poskytuje prehľad historických míľnikov s osobitným dôrazom na dva totalitné režimy (vojnový slovenský štát a komunistické Československo 1948-1989). Druhá časť s názvom Dilemy skúma súčasnú situáciu židovských cintorínov, dôsledky holokaustu a prebiehajúce premeny židovských sviatkov. Autorov výskum vedie k záveru, že tradičné prejavy židovskej kultúry sú pretvárané faktormi selektívnosti, racionalizácie a individualizácie.

Kľúčové slová:

dejiny Židov; židovská Bratislava; sociálne zmeny; židovská komunita; spôsob života; židovská kultúra; židovské sviatky