Judaizmus v tradícii a súčasnosti (Premeny židovskej komunity v 19. – 21. storočí. Etnologický pohľad)

Zo získaných poznatkov vyplýva, že napätie  medzi predstaviteľmi ortodoxie a prívržencami židovského osvietenstva sa prejavovali už v čase príchodu slávneho rabína Chatama Sofera (1806) a pretrvali až do holokaustu. Tragické udalosti rokov 1938 – 1945, ako aj desaťročia komunistickej moci radikálne zmenili postoje preživších k judaizmu. Priebeh tohto procesu a jeho dôsledky pre budúcnosť židovskej komunity na Slovensku opisujú ťažiskové časti tejto knihy. 

Kľúčové slová: