Nadprirodzené skúsenosti a naratívna myseľ. Sociálna nákazlivosť spomienok

Kniha Nadprirodzené skúsenosti a naratívna myseľ  sa venuje tradičnej téme známej v domácej etnológií a folkloristike ako „poverové rozprávania“. Spracúva ju však novým naturalistickým spôsobom. Práca skúma fenomén osobných svedectiev o nadprirodzených skúsenostiach prístupom, ktorý integruje poznatky kognitívnej a evolučnej psychológie s etnológiou, sociálnou antropológiou a religionistikou.

Autor vychádza z poznatkov kognitívnej psychológie o tom ako ľudská pamäť ako aj priamo vnímanie sú penetrované presvedčeniami, ktoré sú determinované spoločnosťou, v ktorej ľudia žijú. Osobné autobiografické spomienky sú spoluvytvárané a transformované rôznymi kultúrnymi a spoločenskými vplyvmi. Jedným z takýchto vplyvov sú rozprávania o skúsenostiach druhých, ktoré spontánne slúžia ako modely pre vlastné skúsenosti. Autor zozbieral viacero osobných svedectiev o stretnutiach s nadprirodzenými činiteľmi, no nezostal len pri samotnom texte týchto svedectiev, ale osadil ich do kontextu mikrotradícií cirkulujúcich v najbližších sociálnych sieťach dotyčných (príbuzenských, priateľských, susedských a pod.). Ako sa ukazuje, na pozadí sociálne zdieľaných svedectiev o osobných zážitkoch dochádza k transmisií predstáv, ktoré ovplyvňujú to ako ľudia svoje skúsenosti vôbec interpretujú. Týmto prístupom sa autorovi podarilo ukázať ako orálna tradícia spoločenstva formuje vnímanie reality a prežitých udalostí u svojich členov. Hoci sa autor venuje  príbehom o nadprirodzených témach,  mnohé zistenia, ktoré prináša majú širšie implikácie. Týkajú sa totiž všeobecných poznatkov o úlohe osobného svedectva pri osvojovaní a akceptácii informácií a tiež o fungovaní autobiografickej pamäte a jej náchylnosti na skreslenie pod spoločenským vplyvom. Práca prináša nový spôsob nazerania na orálnu tradíciu a na to akým spôsobom sa ňou prenášajú náboženské presvedčenia naprieč spoločnosťou a medzi generáciami.

Kľúčové slová: