Záhorie na začiatku 20.storočia: Demografický obraz tradičného regiónu

Pri príprave tejto publikácie sa stretli tri vedné odbory – demografia, resp. demogeografia, štatistika a kartografia. Hlavným cieľom autorov publikácie je priniesť nový, doteraz nepoznaný obraz obyvateľstva jednej z tradičných oblastí Slovenska – Záhoria. Využili pri tom dôležitý, ale často najmä vo vlastivednej literatúre, obchádzaný vedecký prameň, akým sú výsledky pravidelných sčítaní ľudu, neskôr sčítania osôb, domov a bytov. 

 

 

Hlavným a jediným prameňom poznatkov, z ktorého autori pri tvorbe tejto práce vychádzali, sú publikované výsledky uhorského sčítania ľudu, ktoré sa uskutočnilo v roku 1910. Výsledky sčítaní vytvárajú síce odlišný, ale rovnako zaujímavý obraz obyvateľstva, aký prinášajú historické alebo etnologické pramene. Pripravili ho rovnako netradičným spôsobom, pomocou kartografického spracovania vybraných štatistických ukazovateľov, pričom každá mapa je sprevádzaná stručným textom s podrobnejšími štatistickými údajmi a informáciami. Publikácia tak nadobudla charakter regionálneho tematického atlasu, rovnako nezvyklú formu prezentácie vo vlastivednej literatúre.

Kľúčové slová:

Záhorie; demografia; kartografia; sčítanie ľudu