Muzeum Romské kultury, Brno, Česká republika

Medzinárodná dohoda - aspekty historického a súčasného vývoja rómskej kultúry v ČR a SR 

Platnosť dohody: 2001 – 2005 

Nová dohoda nadviazala na predchádzajúcu, ktorá bola v platnosti už od roku 1996 ako výraz aktívnej pracovnej spolupráce medzi ÚEt a múzeom. Kooperácia v roku 2004 pokračovala v podobe konzultačnej a prednáškovej činnosti, výmeny publikácií a vytváraní odborného zázemia a podmienok pre výskum tradičnej kultúry Rómov a jej múzejnú dokumentáciu (pracovníci ÚEt SAV: A. Mann, E. Krekovičová); A. Mann ako člen Společnosti odborníků a přátel muzea romské kultury v Brně spolupracoval priebežne pri korigovaní slovenských textov múzea pre tlač; vypracoval expertízny materiál k novej expozícii múzea (Vyjádření k materiálu „Scénář k sálu 5.: Poválečný vývoj, způsob života a kultura-romipen v letech 1945–1992).

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2005
Typ projektu: