Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií