Kríza – ohrozenie aj výzva: stratégie zvládania pandemickej situácie v rodinách a na školách

Pandemická situácia zmiešala doposiaľ bezprecedentným spôsobom pracovnú a osobnú sféru. Dynamicky sa v nej menil nielen systém vzdelávania a nadobúdania vedomostí, zručností a kompetencií, ale aj rola rodičov, ktorým pribudli celkom nové povinnosti, na ktoré neboli vopred pripravení. Skúsenosti starších detí (11 – 18 r.) sa prelínali s mladšími (izolácia, online vzdelávanie), no čelili aj ďalším výzvam spojeným s dospievaním. Dôležitou skupinou aktérov boli učitelia, ktorí čelili rôznym výzvam, napr. potreba prijať vyžadované zmeny a technológie, (samo-)hodnotenie efektívnosti vyučovania, a pod.. U nich sa v projekte zameriavame na spokojnosť s prácou a na tendencie k vyhoreniu; čo pomôže porozumieť ich postojom aj mimo pandemickej situácie. Ďalším zdrojom stresu vyžadujúceho si rôzne spôsoby zvládania u všetkých zúčastnených bol neraz rôzny prístup k informáciám či postoj k pandémii, atď. Výskumný tím z ÚESA SAV, v. v. i. je zodpovedný za časť kvalitatívneho výskumu, pričom každá cieľová skupina je mapovaná osobitým dotazníkom. Súčasťou výskumu je i zúčastnené pozorovane a interview vo forme focus groups. Výstupom kvalitatívneho modulu projektu je antropologická expertíza, ktorá má mapovať úspešné i menej úspešné či kontraproduktívne spôsoby zvládania záťažových a krízových situácií v celom spektre dotknutých aktérov. Cieľom expertízy je identifikovať prierezove spektrum stratégií uplatňovaných v krízových situáciách ako podklad pre nastavovanie efektívnych politík a opatrení relevantných ministerských, zriaďovateľských či samosrpavnych orgánov tak, aby tieto opatrenia odrážali reálne potreby dotknutých aktérov a zároveň efektívne pomáhali v čase núdze zraniteľným jednotlivcom či skupinám. Pre ÚESA SAV, v. v. i. je projekt vítanou príležitosťou medzisektorovej spolupráce, ako i možnosťou realizovať fokusovaný teŕénny výskum v medzigenenračne vyváženom kolektíve. Výstup v podobe experízy pre MŠ S je v súlade s aplikačnoz líniou našej vedeckej koncepcie (2021-2025) reflektovať „výzvy antropocénu“.