Od folklórneho textu ku kontextu. K jubileu PhDr. Márie Kosovej, CSc.