Knižnica

Knižnica patrí s Vedeckými zbierkami pod Informačno-dokumentačný úsek (IDÚ) ÚESA SAV. Knižnica je špeciálnou vedeckou knižnicou a je súčasťou knižnično-informačnej siete SAV. Jej poslaním je vytvárať informačnú základňu pre plnenie vedecko-výskumných, odborných a vedecko-výchovných úloh.

Knižnica zhromažďuje a sprístupňuje informačné pramene v súlade s vedným zameraním ÚEAS SAV, príp. z odboru príbuzných vedeckých disciplín, encyklopedickú a slovníkovú literatúru, doktorské a dizertačné práce obhájené na ústave. V súlade s vedeckým charakterom a poslaním knižnice sa v nej uchovávané dokumenty prioritne poskytujú pracovníkom a doktorandom ÚESA SAV. Poskytovanie dokumentov a služieb iným osobám je doplnkovou činnosťou knižnice, ktorej rozsah vychádza z aktuálnych možností a úloh pracoviska.