Knižnica

Knižnica patrí s Vedeckými zbierkami pod Informačno-dokumentačný úsek (IDÚ) ÚESA SAV. Knižnica je špeciálnou vedeckou knižnicou a je súčasťou knižnično-informačnej siete SAV. Jej poslaním je vytvárať informačnú základňu pre plnenie vedecko-výskumných, odborných a vedecko-výchovných úloh.

Knižnica zhromažďuje a sprístupňuje informačné pramene v súlade s vedným zameraním ÚEAS SAV, príp. z odboru príbuzných vedeckých disciplín, encyklopedickú a slovníkovú literatúru, doktorské a dizertačné práce obhájené na ústave. V súlade s vedeckým charakterom a poslaním knižnice sa v nej uchovávané dokumenty prioritne poskytujú pracovníkom a doktorandom ÚESA SAV. Poskytovanie dokumentov a služieb iným osobám je doplnkovou činnosťou knižnice, ktorej rozsah vychádza z aktuálnych možností a úloh pracoviska.

Vyraďovacia komisia

Vyraďovacia komisia zostavuje návrhy na vyradenie a zoznam vyraďovaných knižničných jednotiek z fondu Knižnice Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Predseda:  PhDr. Juraj Zajonc, PhD.

Členovia:   Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.

                   Mgr.  Andrej Gogora, PhD.

                   Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

                   PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc. 

Dokumenty
Na stiahnutie