Organizačná štruktúra

Etická komisia

Etická komisia ÚESA SAV, v. v. i., ako pomocný orgán riaditeľky ÚESA SAV, v. v. i., rieši etické otázky spojené s vedecko-výskumnou činnosťou pracovníkov, od voľby výskumnej témy po dôsledky plynúce zo spracovania a zverejnenia výsledkov výskumu.

Vo svojej činnosti vychádza z Etického kódexu Národopisnej spoločnosti Slovenska, Etického kódexu SAV a ostatných základných noriem etického správania na pracoviskách SAV.  Členmi etickej komisie sú: predsedníčka Vedeckej rady ÚESA SAV, v. v. i., vedúci informačno-dokumentačného úseku ÚESA SAV v. v. i., pracovník poverený agendou doktorandského štúdia, hlavná redaktorka Slovenského národopisu /Slovak Ethnology, a ďalší člen/-ka menovaný/á riaditeľkou ÚESA SAV, v. v. i.. Funkčné obdobie členov komisie sa zhoduje s obdobím vykonávania ich funkcií, ktoré ich oprávňujú na členstvo v komisii. Predsedu a tajomníka si volia členovia komisie.

Činnosť komisie:

  • Komisia pripravuje a schvaľuje dokumenty potrebné k vytvoreniu (alebo dokumenty, ktoré sú súčasťou) etického dizajnu návrhov vedecko-výskumných projektov riešených na pracovisku (informovaný súhlas a iné).
  • Komisia na požiadanie pripomienkuje a schvaľuje etický dizajn vedecko-výskumných projektov riešených na pracovisku.
  • Komisia na požiadanie pomáha riešiť ad hoc etické otázky, ktoré eventuálne vzniknú počas riešenia vedecko-výskumných projektov.
  • Komisia sa zaoberá podnetmi pracovníkov vzťahujúcimi sa na porušovanie základných etických pravidiel vedeckej práce, Etického kódexu Národopisnej spoločnosti Slovenska, Etického kódexu SAV a všeobecne platných legislatívnych noriem (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR)).
  • Komisia posudzuje etický dizajn doktorandských projektov.

Predsedníčka etickej komisie

Zloženie etickej komisie

Na stiahnutie​